ျမစ္ဆံုနဲ႔သံလြင္ေရကာတာစီမံကိန္းေတြအပါအ၀င္ ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းၾကီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အမ်ားျပည္သူကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပဖို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈဆိုင္ရာအရပ္ဘက္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (MATA)က အစုိးရထံ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီ၊ဖက္ဒရယ္၊လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ေကာင္းမြန္ေသာသယံဇာတစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး MATA အဖြဲ႕မွာပါတဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကအရပ္ဘက္အဖြဲ႔(၃၀၀)ေက်ာ္က ကိုယ္စားလွယ္ ေတြေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီးေနာက္ စြမ္းအင္က႑အတြက္အခုလို ထုတ္ျပန္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ႕ ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ၊ျမစ္၀ွမ္းေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာအပါအ၀င္ သံလြင္ေရကာတာနဲ႕ ကရင္ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ ဆုိလိုတယ္လို႔လည္း အခုထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။MATA အေနနဲ႕ ေရကာတာစီမံကိန္းၾကီးအားလံုးကို ကန္႕ကြက္တာမဟုတ္ပဲ စီမံကိန္းနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပမႈမရွိလို႔ ကန္႔ကြက္တာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ စြမ္းအင္၊သယံဇာတထုတ္ယူသံုးစြဲမႈေတြထက္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒေတြ ျပည့္စံုေအာင္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႕ MATA က သံုးသပ္ပါတယ္။
 
စြမ္းအင္နဲ႕သယံဇာတထုတ္ယူသံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒနဲ႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြဟာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ မႈမ်ားေနဆဲျဖစ္ျပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႕ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈမရွိေသးဘူးလို႔ေျပာပါတယ္။MATAဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စြမ္းအင္နဲ႔သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး အစဥ္တစိုက္ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မႈေတြလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ ကြန္ရက္ျဖစ္ပါတယ္။MATA အဖြဲ႔အေနနဲ႔လက္ရွိမွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ကုိယ္စားျပဳအေနနဲ႕ အစိုးရ၊လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႕ အတူ EITI သံုးပြင့္ဆိုင္ၫႊန္ေပါင္းအဖြဲ႕မွာပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႕ EITI တင္းျပည္႔ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႕ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပြင့္လင္း ျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး(EITI) ႏွစ္ႏွစ္စာအစီရင္ခံစာကို လာမယ့္မတ္လမွာ တင္သြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
 
 

Related News