အနည္က်ခ်ိဳင္႔၀ွမ္းေတြရွိတဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ေရနံနဲ႕သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕   ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္သစ္ေတြထပ္ရွာဖို႕ ဘူမိေဗဒတိုင္းတာမႈျပဳလုပ္ဖို႔စီစဥ္ေနၿပီလို႕ ျမန္မာ႔ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွသိရပါတယ္။ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္သစ္ေတြအျဖစ္ အနည္က်ခ်ိဳင့္၀ွမ္းေတြရွာဖို႕ ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္နဲ႕ကခ်င္ျပည္ နယ္ဘက္မွာထပ္ရွာဖို႕စီစဥ္ေနသလို လက္ရွိေရနံနဲ႕သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထြက္ရွိေနတဲ့ ပခုကၠဴကေန ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚအနား ဟူေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းကေန ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚနားအထိ ေရနံနဲ႕ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ႔ေရနံႏွင္႔သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းကသံုးသပ္ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိ ေရနံနဲ႕သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္အေနနဲ႕ ကုန္တြင္းလုပ္ကြက္(၅၃)ကြက္ နဲ႕ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္(၅၁)ကြက္ ဒီစုစုေပါင္း လုပ္ကြက္(၁၀၄)ကြက္ရွိေနျပီး ကုန္းတြင္းမွာ ကုမၸဏီ(၁၇)ခုနဲ႕ကမ္းလြန္မွာ ကုမၸဏီ(၂၀)က တင္ဒါရယူလုပ္ကိုင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီလုပ္ကြက္(၁၀၄)ကြက္ထဲက ကုန္တြင္း (၃၇)ကြက္နဲ႕ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္(၃၈)ကြက္ စုစုေပါင္း(၇၅)ကြက္သာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။က်န္တဲ႕အကြက္ေတြအတြက္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးတင္ဒါေခၚယူထားျပီး လက္ရွိမွာ လုပ္ကြက္အလားအလာအတြက္ ေလ့လာမႈေတြ လုပ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
 
တဖက္မွာလည္း တြက္ေျခကိုက္မႈ၊တြင္းရဲ႕ေရနံရရွိ ႏိုင္ မႈနဲ႔နည္းပညာပိုင္းေတြအပါအ၀င္ ေရရွည္အက်ိဳး အျမတ္ေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈစာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ပဲ ေလ႔လာမႈ ျပဳလုပ္တဲ႕အဆင္႔မွာတင္ လုပ္ကြက္ျပန္အပ္သြားတဲ့အကြက္ဟာ (၂၀)နီးပါးရွိေနတယ္လို႕ လည္းသိရပါတယ္။လက္ရွိမွာ လုပ္ကြက္တစ္ခုရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အလားအလာကိုေတာ့ (၃)ႏွစ္ကေန (၅)ႏွစ္အထိစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီး ရွာေဖြေရးလုပ္ေဆာင္ၾကကာ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈစာခ်ဳပ္ ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုျပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ျမန္မာ႔ေရနံႏွင္႔သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရနံ တစ္ရက္ကို ကုန္းတြင္းကေန စည္(၇၀၀၀)နဲ႕ကမ္းလြန္ကေန ေလစည္အေနနဲ႕စည္(၅၀၀၀)နီးပါး ထြက္ရွိေနပါတယ္။သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကေတာ့ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ေတြကေန တစ္ရက္ကို ကုဗေပသန္း(၅၀)နဲ႔ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ေတြကေန တစ္ရက္ကို ကုဗေပသန္း(၂၀၀၀) နီးပါးထြက္ရွိေန
တယ္လို႕သိရပါတယ္။ီႈဃဗ ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအရ ေရနံနဲ႕သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕က႑ကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအသစ္ထပ္မံမ၀င္ေရာက္တာ ႏွစ္ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္ဆံုး(၇)ႏွစ္ အတြင္းမွာေတာ့ ေရနံနဲ႕သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑ကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ(FDI) အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၈)ဘီလီယံခြဲနီးပါး၀င္ေရာက္ထားျပီး FDI အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ထားတဲ႕က႑ျဖစ္ပါတယ္။
 
 

Related News