(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အခမ္းအနားကို မတ္လ(၈)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္မ်ားအသင္းခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနက ဦးစီးက်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ေဆာင္ပုဒ္မွာ ““အမ်ိဳးသမီးဘ၀ျမႇင့္တင္ဖို႔ ေက်းလက္နွင့္ ျမိဳ႕ျပတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ပူးေပါင္းလို႔ ယခုပင္ၾကိဳးပမ္းၾကပါစို႔””ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကို သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ တန္းတူအခြင့္အေရးရရိွေစရန္၊ ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးမ်ား ပညာေရး၊ စီးပြားေရးက႑ ျမႇင့္တင့္လာေစရန္၊  အမ်ိဳးသမီးမ်ားရသင့္တဲ့အခြင့္အေရးေတြကို အျပည့္အ၀ရရိွႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာ ေက်းလက္ေနျပည္သူဟာ (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရိွေပမယ့္ အမ်ိဳးသားအမ်ားစု ကေတာ့ ၿမိဳ႕ျပေတြနဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာသြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတာေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကပဲ ဦးေဆာင္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးမ်ား က႑ပိုမိုျမႇင့္တက္ လာေစရန္ အထူးအေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄၈သန္းရိွျပီး အမ်ိဳးသမီးလူဦးေရဟာ အမ်ိဳးသား လူဦးေရထက္ ၁ ဒသမ ၈ သန္းပိုမ်ားေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေကာက္ယူရရိွခဲ့တဲ့ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ လူဦးႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။

 

 

Related News