ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းရဲ႕ သေဘၤာသားအသက္အာမခံနဲ႔အလံုးစံု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပ်က္စီးမႈ အတြက္ အာမခံေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ပြဲကို မတ္လ(၉)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။  ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း၊ အသက္အာမခံဌာနအေနနဲ႔ သေဘၤာသားအသက္ အာမခံ၀ယ္ယူသူမ်ားအနက္ ကြယ္လြန္သူ သေဘၤာသား(၃)ဦးအတြက္ တစ္ဦးလ်ွင္ ေငြက်ပ္ သိန္း(၅၀)စီေပးေလ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈအာမခံဌာနမွလည္း အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အာမခံထား႐ွိတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၂)စီးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြက်ပ္ ငါးရာႏွစ္ဆယ့္ ငါးသိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္တို႔ကို ေပးေလ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

အလုံးစုံေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပ်က္စီးမႈ အာမခံ အမ်ဳိးအစားကေတာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအတြက္ထားရွိတဲ႔ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ျပီး ျမန္မာအာမခံ လုပ္ငန္းအျပင္ ပုဂ္ၢလိက အာမခံကုမ္ၸဏီေတြမွာလည္း ထားရွိေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းက သေဘာၤသားအာမခံလုပ္ငန္းကို ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး ဒီအာမခံ အမ်ဳိးအစား အတြက္ ႏွစ္စဥ္သေဘာၤသား ၄၀၀န္းက်င္ကို အာမခံ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေနရတယ္လို႔လဲ သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းအေနနဲ႔ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ သေဘၤာသားအသက္ အာမခံအတြက္ ေငြက်ပ္ (၈၄.၅)သန္းကိုေပးေလ်ာ္ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္. ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းကို (၁၉၅၂)ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္႐ွိအခ်ိန္မွာ အာမခံအမ်ိဳးအစား (၂၉)မ်ိဳးကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

Related News