ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္တဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(IFC)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မွရွင္(SECM)နဲ႔ ရန္ကုန္စေတာ႔ အိတ္ခ်ိန္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းတီးႏိႈးေဆာ္ျခင္း အစီအစဥ္ကို မတ္လ(၉)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရံုးအေဆာက္အအံုမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီအစီအစဥ္ကို ကမၻာေပၚက စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေတြမွာ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ပါ၀င္ပူးေပါင္းက်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုႏွစ္မွာေတာ႔ ကမၻာေပၚရွိ စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္း (၆၀)ေက်ာ္က ေခါင္းေလာင္းတီးျခင္းအစီအစဥ္ကို တျပိဳင္နက္ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ပါ၀င္ႏိုင္မႈအခန္းက႑က အရင္ကထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေပမယ့္ အေရးပါတဲ႕ ေနရာ၊ ရာထူးေတြမွာ ပိုမိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေတြအတြက္ အခုႏွစ္ အခမ္းအနားက ဦးတည္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေခါင္းေလာင္းတီးႏိႈးေဆာ္ျခင္းအစီအစဥ္နဲ႕အတူ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခန္းက႑၊ စိန္ေခၚမႈနဲ႔ အေရးပါမႈေတြအတြက္ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ ၂၀၁၇အစီရင္ခံစာအရ ကမၻာ႔က်ားမတန္းတူ မညီမွ်မႈ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လာမယ့္(၇)ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ျပည္တြင္း စုစုေပါင္း ထုတ္ကုန္(GDP)ကို ၅.၃ ထရီလီယံအထိ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အလားအလာရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ 

 

 

Related News