မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ လမ္းမၾကီးမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းေတြအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း၃၆၀ေခ်းယူေရးကိစၥအတြက္ မတ္လ ၁၂ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိလမ္းမႀကီးေတြ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္နဲ႔အာဆီယံ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ရန္ပုံေငြထံကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၃၆၀ေခ်းယူျပီး ဒီေခ်းေငြေတြကုိ ျပည္တြင္းက လမ္းပုိင္းသုံးခုအဆင့္ျမႇင္႔တင္တဲ႔ ေနရာမွာ အသုံးျပဳသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးခဲ႔တဲ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက အဆင္႔ျမႇင့္တင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ လမ္းပုိင္းေရြးခ်ယ္ထားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အဓိကေဆြးေႏြး သြားၾကပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္က ယခုေခ်းေငြရယူျပီး အဆင္႔ျမႇင့္တင္မႈ ေတြ ျပဳလုပ္မယ္႔ လမ္းပုိင္းထဲက ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းပုိင္းဟာBOTစနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ လမ္းပုိင္းျဖစ္ျပီး အဆင္႔ျမႇင့္တင္မႈေတြကBOTစနစ္နဲ႔ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ ကုမၸဏီကုိ ျပဳလုပ္ခုိင္းသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းပုိင္းမွ အဆင္႔ျမႇင့္တင္မႈေတြျပဳလုပ္မဲ႔ မုိင္၄၀ဟာ ယခင္ရက္ ၁၀၀စီမံကိန္းေတြအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ဖူးျပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာလဲ အစုိးရအေနနဲ႔ ဘ႑ာေငြကုိအသုံးျပဳကာျပင္ဆင္မႈေတြ အဆင္႔ျမႇင့္တင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတာေၾကာင့္ လမ္းေရြးခ်ယ္မႈကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ဖုိ႔လည္း ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ပဲခူး-သံလ်င္လမ္းပုိင္းအေနနဲ႔ ဗီယက္နန္နုိင္ငံ၊ လာအုိနုိင္ငံ၊ ထုိင္းနုိင္ငံေတြကေနတစ္ဆင္႔ ျပည္တြင္းကျမ၀တီ၊ ဘားအံျမိဳ႕ေတြကုိျဖတ္သန္ျပီး ပဲခူးျမိဳ႔မွတစ္ဆင္႔ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အထိ ေရာက္ရွိမွာေၾကာင္႔ လုပ္ေဆာင္သင္႔တယ္လုိ႔ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ လမ္းမၾကီးမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းေတြအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၃၆၀ေခ်းယူေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လာမည္႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လုိ႔လည္းသိရပါတယ္။

 

 

Related News