ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တရား၀င္ စီးနင္းခြင့္ျပဳထားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္လိုင္စင္မ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႔ ရန္ကုန္တို္င္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လ်ွပ္စစ္၊စစ္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းရဲ႕ (၄၂)ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ေျပာၾကားပါတယ္။ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရဲ႕ ရံုးအမိန္႔ အမွတ္- ၃၆/၁၄ အရ လိုင္စင္ျပဳလုပ္ရန္က်န္သည့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ႏွင့္ တရားမ၀င္ထပ္မံေရာက္ရွိလာသည့္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသၾကီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားမွ တိုက္ရိုက္တာ၀န္ယူၾကီးၾကပ္ၿပီး စိစစ္ေတြ႔ရွိရေသာေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားအေပၚ ေဒသေပါက္ေစ်း၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း(သို႔မဟုတ္)၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္မေလ်ာ့ေသာ ဒဏ္ေငြကို သတ္မွတ္ေကာက္ခံရန္၊ ဒဏ္ေၾကးေငြေပးသြင္းျခင္းမျပဳပါက ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒအရ သက္ဆုိင္ရာတရားရံုးတြင္ တရားစြဲဆိုၿပီးသက္ေသခံပစၥည္းျဖစ္ေသာ  လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အား ျပည္သူ႕ဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းဆည္းၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းန ဲ႔အညီေလလံတင္ေရာင္းခ်ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ရန္ပံုေငြရရွိျခင္း၊လိုင္စင္မဲ့ေမာ္တင္ယာဥ္မ်ားပေပ်ာက္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား ပေပ်ာက္သြားမယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္တရား၀င္စီးနင္းခြင့္ျပဳထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္မ်ားလြယ္ကူစြာပံုမွန္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ေနျခင္းမ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္အစီအစဥ္ရွိမရွိကို ဇြန္လ (၈)ရက္ က ျပဳလုပ္တဲ့  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း မွာ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေမးျမန္းက ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ေနျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ပေပ်ာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းနွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလြယ္ကူျပီး အေရးယူအျပစ္ေပးနိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကုိ ဟန္႔ထားနိုင္လိမ္႔မယ္လို႔ လ်ွပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ထည္႔သြင္းေျဖၾကားသြားပါတယ္။ 

 

 

Related News