ဂ်ပန္နိုင္ငံက ေခတ္မွီေရသန္႔စင္နည္းစနစ္ ဆိုက္ပြန္ နည္းစနစ္နဲ႕(၂၀၄၀)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ  ျမန္မာနိုင္ငံကို ေရေပးေ၀ဖုိ႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ဇြန္လ(၁၀)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီအႀကံေပးအဖြဲ႔မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔အတြက္ေဟာေျပာပြဲအစီအစဥ္မွသိရပါတယ္။လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို တစ္ေန႔ေရ ဂါလံ သန္း (၂၀၀)ေရေပးေ၀ေနၿပီး ဒါဟာ လက္ရွိလူဦးေရ (၆)သန္းအတြက္သာျဖစ္္ၿပီး (၂၀၄၀)ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရဟာ (၁၀)သန္းေက်ာ္နီးပါးျဖစ္လာတဲ့အခါ တစ္ေန႔ကို ေရဂါလံ သန္း(၆၀၀)ေက်ာ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးရမွာျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီအႀကံေပးအဖြဲ႕မွတာ၀န္ရွိသူထံမွ သိရပါတယ္။ ဒီလို ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ အခါမွာ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနတဲ့ သမရိုးက်နည္းလမ္းေတြနဲ႔ဆက္လက္အသံုးျပဳမယ္ဆို ရင္လံုေလာက္ေအာင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးနိုင္မွာ မဟုတ္ဖူးလို႔သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ယခုသူတို႔ေလ့လာထားတဲ့ ဂ်ပန္နိုင္ငံက ေရသန္႔စင္နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳမွသာအခ်ိန္တိုအတြင္းထိေရာက္မႈျမန္ဆန္ၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ေရရရွိနိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိမွာသဲကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွေရစစ္တဲ့စနစ္ကို အသံုးျပဳေနတာျဖစ္ပါတယ္။ယခုေလ့လာထားတဲ့ စနစ္က ဆိုက္ပြန္နည္းစနစ္နဲ႕ သဲအတြင္းကို ျဖတ္တဲ့ နည္းစနစ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ လက္ရွိသံုးေနတဲ့ နည္းစနစ္ထက္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈနည္းတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံ Jica(ဂ်ိဳဳက္ကာ) ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေပးေ၀ေရးကို ဖူးႀကီးေရေလွာင္တမံ၊ ဂ်ိဳးျဖဴေရေလွာင္တမံ၊ေလွာ္ကားေရေလာင္တမံတို႔မွ ေရေပးေ၀ေနၿပီး ေျမေအာက္ေရကို လည္းထုတ္ယူသံုးစြဲေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

အမ်ိဳးသား အဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီအႀကံေပးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္မွာ  ျမန္မာနိုင္ငံေရမူ၀ါဒ ကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ ေရဥပေဒ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဒါကို အမ်ိဳးသား အဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီအႀကံေပးအဖြဲ႕မွ ျပဳစုေရးဆြဲေနကာ မူၾကမ္းအဆင့္ ေရးဆြဲဲၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News