အလုပ္အကိုင္(၁၆)မ်ိဳးနဲ႔ပက္သက္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံ သတ္မွတ္ေျဖဆိုရန္အတြက္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္လက္စြဲနဲ႔ ေျဖဆိုသူလက္စြဲစာအုပ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းအခမ္းအနားကို ဇြန္လ(၁၁)ရက္က ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ရိွိ ကၽြမ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း ေက်ာင္း(ရန္ကုန္)မွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္(၁၆)မ်ိဳးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံ(Competency Standard)ေတြကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူ လက္စြဲစာအုပ္(Assessor Manual) နဲ႔ ေျဖဆိုသူလက္စြဲစာအုပ္(Candidate Manual) ဆိုျပီး စာအုပ္( အုပ္ေရ ၂ေသာင္း)ကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရဲ႕ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈမ်ားနဲ႔ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားကၽြမ္းက်င္မႈ စံ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေရးအဖြဲ႕(NSSA)ရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈ 'စံ' သတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကေရးဆြဲ ထားတာျဖစ္ျပီး၊ သတၱဳႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းဆိုင္ အလုပ္အကိုင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္၊ စက္မႈလယ္ယာ အလုပ္အကိုင္၊ဟိုတယ္နဲ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္အစရွိတဲ့သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္(၁၆)မ်ိဳးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ကၽြမ္းက်င္မႈ စံ(Competency Standard) ေတြကို ေရးဆြဲထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေျဖဆိုသူလက္စြဲစာအုပ္မွာ အလုပ္သမားတစ္ဦးက သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္မွာ တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္မႈ စံ ရွိ၊ မရွိနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ ရမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေရးသားေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူလက္စြဲစာအုပ္မွာ့ အလုပ္သမားမ်ားတစ္ဦးမွာ အရည္အေသြးရွိ၊ မရွိ အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အမွတ္ေပးနည္း၊ စစ္ေဆးနည္းမ်ားနဲ႔ စစ္ေဆးသူတစ္ဦးရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားကၽြမ္းက်င္မႈ စံ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေရးအဖြဲ႕(NSSA) မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ(ဘက္ဂ်က္)နဲ႔ ေလေအးေပးစက္တပ္ဆင္သူ၊ အေဆာက္အဦးလက္သမား၊ အုပ္စီလုပ္သား၊ လွ်ပ္စစ္တပ္ဆင္မႈကၽြမ္းက်င္၊ ဟိုတယ္စားပြဲထိုး၀န္ထမ္း၊ ဂေဟဆက္လုပ္သား၊ အထည္ခ်ဳပ္ကၽြမ္းက်င္သူ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္၊ ေၾကြျပားကပ္လုပ္သား၊ အေသးစားစက္ျပင္၊ ၀န္ခ်ီစက္ေမာင္း အစရွိတဲ့ အလုပ္အကိုင္(၂၀)မ်ိဳးကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာန(၃၆)ခုမွာ လုပ္သားစုစုေပါင္း (၅၈၅၅)ဦးကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ခဲ့ျပီး၊ (၅၁၆၄)ဦး ကို စံ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားလက္မွတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News