ကမာၻ႔ကေလးအလုပ္သမားဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို ဇြန္လ(၁၂)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Chatrium Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကမာၻ႔ကေလးအလုပ္သမားဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနားမွာ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႕ က်န္းမာေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားခဲ့ပါတယ္။

အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ လူရြယ္အလုပ္သမားမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးမထိခိုက္ေစဘဲ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစေရး ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အလုပ္စာရင္းကို  သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားနဲ႕ စည္းၾကပ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔လည္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အခုဆိုရင္ ILO နဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာဟာ (၄)ႏွစ္ေက်ာ္ကာလကို ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွာ ရက္သတၱတစ္ပတ္မွာ (၄၄)နာရီ ထက္ေက်ာ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ အသက္ (၁၄)ႏွစ္မွ (၁၆)ႏွစ္အတြင္းရွိတဲ့ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားနဲ႕ လူရြယ္မ်ားဟာအပူအေအးလြန္ကဲျခင္း၊ ဆူညံသံမ်ားျခင္း၊ အခိုးအေငြ႕၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ားနဲ႕ ထိေတြ႕လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ ေလးလံတဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ပိုးရျခင္းေတြ ၊ ကေလးသူငယ္ရဲ႕ ပညာသင္ယူခြင့္ကို ပိတ္ပင္တဲ့ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ိဳးမဆို လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ကေလးအလုပ္သမားေတြကို အေလးထားေစာင့္ေရွာက္ဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အလုပ္မ်ားမွ ရုန္းမထြက္နိုင္ဘဲေစခိုင္းတဲ့ ကေလးသူငယ္ (၁၆၈)သန္းခန္႔ရွိေနၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ရွိတဲ့အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ လုပ္ကိုင္ေနသူကေလးသူငယ္ (၈၅)သန္းခန္႔ လုပ္ကိုင္ေနရတယ္လို႕ ILO စစ္တမ္းမ်ားအရ ေလ့လာသိရွိရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News