ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသေတြျဖစ္တဲ႔ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနဲ႔ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာရွိတဲ႔ လူဦးေရစာရင္းကုိအတိအက်ရရွိဖုိ႔ ျဖစ္နုိင္မယ့္နည္းလမ္းေတြကုိအသုံးျပဳျပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။ျပီးခဲ႔တဲ့ (၂၀၁၄)ခုနွစ္ကေကာက္ခံခဲ႔တဲ႔ လူဦးေရနွင္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းမွာ စာရင္းေကာက္ယူနုိင္ျခင္းမရွိတဲ႔ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕လူဦးေရစာရင္းကုိ အတိအက်ရရွိနုိင္ဖုိ႕အတြက္ အဲဒီေဒသေတြမွာ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းေတြ အေဆာက္အဦစာရင္းတင္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းေတြ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းေတြကုိ နွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ေနျပီး လူဦးေရအတိအက်ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာပါတယ္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စာရင္းမေကာက္ယူရေသးေသာ ဘဂၤါလီခန္႔မွန္းဦးေရ ဆယ္သိန္းကိုးေသာင္း(၁၀၉၀၀၀၀)စာရင္းကုိ မည္သုိ႕တြက္ခ်က္ရယူျပီး မည္မွ်တိက်မွန္ကန္မႈရွိပါသနည္း၊ လူဦးေရစာရင္းကုိ အတိအက်ရရွိေအာင္ မည္ကဲ႔သုိ႕ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္နွင္႔ နုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာျပီးစီးနုိင္ရန္ မည္သုိ႕ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကုိသိလုိျခင္းနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ေျမပုံမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းရဲ႕ေမးျမန္းမႈကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔တာပါ။

အဆုိပါေမးခြန္းကုိဇြန္လ(၁၃)ရက္က ျပဳလုပ္တဲ႔ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမွာေမးျမန္းခဲ႔တာပါ။ ေမးျမန္းခဲ႔တဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ေဒသတြင္းေရရွည္တည္တံ႔ေအးခ်မ္းဖုိ႔ လူဦးေရစာရင္းကုိ အေသးစိတ္တိတိက်က်မွတ္တမ္းတင္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ႔ အတြက္ ေမးျမန္းခဲ႔တာလုိ႔ေျပာပါတယ္။အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ ယခင္ကတည္းက စာရင္းမေကာက္ခံတဲ့ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ အမည္စာရင္းနဲ႔တကြ သက္ဆုိင္ရာျမိဳ႕နယ္ဦးစီးရုံးမ်ားတြင္ စာရင္းမ်ားျပဳစုထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News