ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္းေနရာအႏွံ႕ေျပးဆြဲေနေသာ City Taxiမ်ားျဖစ္သည့္ Grab, Uber, Oway, Hello Cabs စသည့္ ကုမၸဏီေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားသားအစုရွင္မ်ားပိုင္ဆိုင္ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၿပီး Grab City Taxi သည္ Grab (Myanmar) Co,.Ltd၊ Uber City Taxi သည္ Uber (Myanmar)Co,.Ltd၊ Hello Cabs City Taxi သည္ Dagon Logistics Co,.Ltd စသည့္ အမည္တုိ႔ျဖင့္အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္ရံုး(၂)တြင္ အသီးသီးစည္းၾကပ္မႈခံယူလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။သတင္းေထာက္ခိုင္ကညာသြယ္မွဆက္လက္တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါကုမၸဏီ(၃)ခုစလံုးသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဝင္ေငြႏွစ္အတြက္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဝင္ေငြႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဝင္ေငြႏွစ္တို႔ အတြက္ ႀကိဳတင္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္မ်ား ေကာက္ခံရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အလားတူ အလယ္အလတ္ အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာအခြန္ရံုး(၃)တြင္ စည္းၾကပ္မႈခံယူလ်က္ရွိသည့္ Oway City Taxi၏ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Oway Ride Co,.Ltd မွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမလွစံက ''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေနရာအႏွံ႔ေျပးဆြဲေသာ City Taxiမ်ားျဖစ္သည့္ Grab, Uber, Oway, Hello Cabs စသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဝင္ေငြခြန္အား မည္ကဲ့သို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး (၄၅)ရက္ေျမာက္ေန႕မွာေမးျမန္းခဲ့တာပါရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္းေနရာအႏွံ႕ေျပးဆြဲေနေသာ အဆိုပါCity Taxiေတြဟာ လုပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းမ်ား စည္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News