ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHD) ကို  ေဆာက္လုပ္ေရးအိမ္ရာႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHID) အျဖစ္ ဇြန္လ(၁၇)ရက္က အမည္ေျပာင္းလဲ လိုက္တယ္လို႔ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရံုးခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္အမည္ေျပာင္းလဲတဲ႔ အခမ္းအနားက သိရပါတယ္။ေဆာက္လုပ္ေရးအိမ္ရာႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒနဲ႕အညီ ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္ေတြကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား စတဲ့ အေျခခံစီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔နဲ႔ အျခားအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနည္းပညာပိုင္းေတြကို ဘ႑ာေငြကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဘဏ္ရဲ႕ အမည္မွာ Infrastructure ပါ၀င္ထည့္သြင္းကာ CHID အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ နိုင္ငံသားတုိင္း အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေနေရးအခက္အခဲရွိတဲ့ျပည္သူေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ျပီး  အခုအမည္ေျပာင္းခဲ႔တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ရာႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHID) ကို ဖြင့္လွစ္ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ရာႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က  ၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အငွားအိမ္ရာမ်ား၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားထုတ္လုပ္ေပးေရး၊ ထုတ္လုပ္ၿပီး အိမ္ရာမ်ားကို ၀ယ္ယူနိုင္ေအာင္လို႔ ဖြင့္လွစ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ရာ၀ယ္ယူခ်င္သူေတြအေနနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ရာႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHID)မွာ ေငြစုေဆာင္းေနသူျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေငြထုတ္ေခ်းေပးမယ့္ ပမာဏကေတာ့ ၀ယ္ယူမယ့္ အိမ္တန္ဖိုးအေပၚ မူတည္ၿပီး ထုတ္ေပးတာလို႔ ေျပာပါတယ္။ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHD) ကို (၂၀၁၄)ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး (၄)ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားမွာ ဘဏ္ခြဲ (၁၁)ခုဖြင့္လွစ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘဏ္ခြဲေတြကိုေတာ့ အိမ္ရာစီမံကိန္းအမ်ားဆံုး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ လိုက္လံဖြင့္လွစ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News