မသန္စြမ္းသူမ်ားကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္တဲ့ အိမ္တြင္းလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကစတင္ျပီး လုပ္ကိုင္ၾကေပမယ့္  ေစ်းကြက္ထဲမွာေတာ့ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ျခင္းမရိွဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ မသန္စြမ္းသူေတြကိုယ္တိုင္ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္တာေတြက အ၀တ္စနဲ႔ ခ်ဳပ္လုပ္ထားတဲ့ အိတ္မ်ား၊ နားကပ္ ဆြဲၾကိဳး လက္ေကာက္ အစရွိတဲ့ Fancy ပစၥည္းမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Fancy ပစၥည္းနဲ႔ ပန္းၾကယ္သီးထိုး လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုလုပ္ကိုင္ျပီး ေစ်းကြက္ထဲမွာေရာင္းခ်ေနေပမယ့္ ေစ်းကြက္ထဲမွာေတာ့ ထိ္ုးေဖာက္ႏိုင္ျခင္းမရိွေသးဘူးလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွဖြဲ႕စည္းေပးထားတဲ့ ခရမ္းေရာင္ၾကာပန္း မသန္စြမ္းသူမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးအဖြဲ႕မွ ေျပာပါတယ္။

မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အိမ္တြင္းလက္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြက စီးပြားေရးေစ်းကြက္ကို မထိုးေဖာက္ႏိုင္ေသး တာေၾကာင့္ ပံုမွန္၀င္ေငြအေနနဲ႔ မရရွိေပမယ့္၊ ပြဲေတာ္ရက္ေတြမွာေတာ့ ပံုမွန္ရရိွတဲ့ ၀င္ေငြေတြထက္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားကို ျပည္သူေတြအားေပးမႈေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးမွာ အနည္းဆံုး ၀င္ေငြ တစ္သိန္းေက်ာ္ထိ ရရိွခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းမ်ားအရ လူဦးေရ(၂.၃) သန္းဟာ မသန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အၾကားအာရံု မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းသူနဲ႔ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ဒီ မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ စုစုေပါင္း(၈၅)ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္မ်ားရွားပါးေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။ဒီလိုအလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္းရွားပါးမႈေတြေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူေတြဟာ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္က စတင္ျပီး ကိုယ္တိုင္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News