မႏၱေလးတို္င္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက အစိုးရသစ္လက္ထက္(၂)ႏွစ္တာကာလအတြင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁ေသာင္းေက်ာ္ အခြန္ရရွိထားတယ္လို႔ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာသက္တမ္းကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ အခမ္းအနားမွသိရပါတယ္။

မႏၱေလးတို္င္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ အင္းအုိင္ခြန္၊ ကိရိယာခြန္၊ တင္ဒါခြန္၊ ငါးေမြးကန္အခြန္စတဲ့အခြန္အရပ္ရပ္ေကာက္ခံရရွိမႈမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၄၅၀၀ေက်ာ္ နဲ႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၆၂၀၀ေက်ာ္ စုစုေပါင္းက်ပ္သိန္းေပါင္း (၁)ေသာင္း ေက်ာ္ရရွိခဲ့တယ္လို႔ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစုိးသန္းက ေျပာပါတယ္။

မႏၱေလးတို္င္းေဒသႀကီးငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ငါးထုတ္လုပ္မႈအေျခအေနမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ နဲ႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တုိ႔မွာ ငါးပိသာေပါင္း (၉၃၇)သိန္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ထားႏုိင္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ငါးေမြးျမဴေရးေတာင္သူမ်ားအတြက္ကုိလည္း အေျခခံငါးေမြးျမဴေရးသင္တန္း၊ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ငါးေမြးျမဴေရးသင္တန္း၊ ေဆးထုိးသားေဖာက္သင္တန္း၊ ငါးသယံဇာတတုိးပြားေရးသင္တန္းနဲ႔ ေက်းရြာအေထာက္အကူျပဳ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ သင္တန္းေတြကုိ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News