ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကို လာမည့္ဇူလုိင္လ(၁၁) ရက္ကေန (၁၆)ရက္အထိ(၆)ရက္ၾကာျပဳလုပ္သြားမွာပါ။ အဆုိ္ပါညီလာခံ မွာတင္ျပနုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေျခခံမူ ၊ အဆုိျပဳခ်က္ေတြကုိ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ-(UPDJC)ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်မွတ္နုိင္ေရး ေဆြးေႏြးေပးၾကဖိုိ႔ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

UPDJC  ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက (၁၆)ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ-(UPDJC) အစည္းအေ၀းမွာ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ UPDJC ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ တုိက္တြန္းလုိက္တာပါ။ (၁၆)ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ-(UPDJC) အစည္းအေ၀းကုိ ဇူလိုင္လ(၉)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC)မွာျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

ယခုျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ (၁၆)ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ-(UPDJC) အစည္းအေ၀းမွာ ယခင္ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းေတြ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းေတြကေန ေဆြးေႏြးျပီးရရွိလာတဲ႔ က႑ၾကီး(၅)ခုျဖစ္တဲ႔ လုံျခဳံေရးက႑၊ နုိင္ငံေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑နဲ႔ ေျမယာနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑တုိ႔က ရရွိလာတဲ႔ အေျခခံမူ ၊ အဆုိျပဳခ်က္ေတြအေပၚ ထပ္မံေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 
၁၅ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ-(UPDJC) အစည္းအေ၀းကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ဇြန္လ၂၉ရက္ က အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC)မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။

 

 

Related News