၀န္ၾကီးဌာနေတြအပါအ၀င္ အစုိးရနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ရုံးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြကေနျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ အေရးပါတဲ႔ မွတ္တမ္းေတြမပ်က္စီးမဆုံးရႈံးေစေရးအတြက္ မွတ္တမ္းနွင့္ ေမာ္ကြန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းဖြင့္လွစ္ခဲ႔တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ မွတ္တမ္းနွင့္ ေမာ္ကြန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းကုိ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန အမ်ိဳးသားမွတ္တမ္းမ်ား ေမာ္ကြန္းတုိက္ဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္)က ဦးစီးဖြင့္လွစ္ခဲ႔တာပါ။

အဆုိပါသင္တန္းကုိ အစုိးရ၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီးနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ကုိသင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ျပီး ဌာနဆုိင္ရာ အသီးသီးမွာရွိတဲ႔ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈစတဲ႔ အေထာက္အထားေတြကုိ စနpfတက်စီမံခန္႔ခြဲ တတ္ေစဖုိ႔ သင္ၾကားေပးသြားမယ္လုိ႔ အမ်ိဳးသား မွတ္တမ္းမ်ားေမာ္ကြန္း တုိက္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဆန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။ မွတ္တမ္းနွင့္ေမာ္ကြန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းမွာ အေရးပါတဲ႔မွတ္တမ္းေတြပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမရွိေစေရးနဲ႔ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းနည္းေတြ အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားမွတ္တမ္းနွင့္ ေမာ္ကြန္းဥပေဒကုိ ပုိမုိသိရွိေစဖုိ႔နဲ႔ ဥပေဒပါ အခ်က္ေတြထဲက လုိက္နာရမယ့္အခ်က္ေတြကုိ သင္ေပးသြားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အဆိုပါသင္တန္းကုိ အမ်ိဳးသားမွတ္တမ္းမ်ားေမာ္ကြန္းတုိက္ဦးစီးဌာနက အရာထမ္းေတြ အပါအ၀င္ ျပင္ပက ေမာ္ကြန္းပညာရွင္ေတြကလည္း သင္ၾကားေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အမ်ိဳးသားမွတ္တမ္းနွင့္ ေမာ္ကြန္းဥပေဒအရ ဌာနဆုိင္ရာမွာရွိတဲ႔ မွတ္တမ္းေတြဟာ သက္တမ္း(၁၂)နွစ္ျပည္႔တာနဲ႔ အမ်ိဳးသားမွတ္တမ္းမ်ားေမာ္ကြန္းတုိက္ဦးစီးဌာနကုိ လြႊဲေျပာင္းေပး အပ္ရမယ္ဆုိတဲ႔အခ်က္ကုိ လဲည္းပုိမုိသိရွိသြားမယ္လုိ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဆန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။

မွတ္တမ္းနွင့္ ေမာ္ကြန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းကုိ ဇူလုိင္လ(၉)ရက္ကေန (၁၅)ရက္အထိ တစ္ပတ္ၾကာျပဳလုပ္သြားမွာပါ။ သင္တန္းကုိ နံနက္ ၁၀နာရီကေန ၁၂နာရီအထိ သတ္မွတ္သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး   သင္တန္းသူသင္တန္းသား (၅၁)ဦးတက္ေရာက္ လ်က္ရိွတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

 

 

Related News