ျမန္မာႏိုင္ငံရိွအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ားမွာ ေႏွာက္ယွက္ခံရမႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင္႔အေရးကန္႔သတ္ခံရမႈ စတဲ႔ကိစၥရပ္ေတြအမ်ားစုကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအဓိက သက္ေရာက္ေနတဲ႔ ဥပေဒမ်ားစြာ ရွိေပမယ့္လည္း ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ သိရွိမႈနည္းပါးေနေသးတယ္လို႔ ဇူလိုင္ (11)ရက္က IBC မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ “ျမန္မာအမိ်ဳးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ အဓိကဥပေဒမ်ား လက္စြဲစာအုပ္” မိတ္ဆက္ပြဲမွာသိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ ထိပါးမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈစတဲ႔ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတာၿဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ကိုေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ၿမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႔ အခြင့္အေရးမ်ားၿဖစ္တဲ႔ ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင႔္ဥပေဒ၊ ကာယိေၿႏၵပ်က္ၿပားေစမႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ လိင္ပိုင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ကာမလိမ္လည္ရယူမႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ဥပေဒႏွင္႔ဆန္က်င္တဲ့ အတင္းအဓမၼ ျပဳက်င့္မႈဆိုင္ရာအကာအကြယ္ေပးေသာဥပေဒ၊ ပဋိသေႏၶဆိုင္ရာအကာအကြယ္ဥပေဒ၊ လူကုန္ကူးၿခင္းတားဆီး ကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားနဲ႔ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ တို႔ကို ျပ႒ာန္းေပးထားတာၿဖစ္ေပမယ့္ ဒီကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒေတြကို အသံုးခ်တတ္မႈနဲ႔အမ်ားျပည္သူတို႔သိရွိမႈကေတာ႔အားနည္းေနေသးတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေၿပာပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေရးကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔အမ်ိဳးသမီးက႑ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ကလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊ ေရွ႔ေနေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ၿမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးက႑မ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာအေရးယူမႈနဲ႔ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မႈမွာ အားနည္းေသးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလက္ရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြက္သီးျခားသတ္မွတ္ထားတဲ႔ဥပေဒေတြ မရွိေသးေပမဲ႔၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေနတဲ႔ အဓိက ဥေပေဒေတြေတာ့မ်ားစြာရွိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

Related News