ျမန္မာနိုင္ငံစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပမယ့္ ျမန္မာစြန္႔ဦးတီထြင္ပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တမ္ေတာ္ခန္းမမွာ(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ကေန (၅)ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ ဇူလိုင္လ(၁၀)ရက္က UMFCCI မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွသိရပါတယ္။စြန္႔ဦးတီထြင္ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလိုအပ္တဲ့ အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ အိန္ဂ်ယ္အင္ဗတ္စတာနပ္ေ၀ါ့နဲ႔ ခိ်တ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း(၅၀)မွ အမ်ားဆံုးက်ပ္သိန္း(၅၀၀)အထိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းျဖစ္ေစ သံုးေလးေယာက္ျဖစ္ေစ ေငြေၾကးရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေငြပမာဏထက္မ်ားသြားပါက သူတို႔လုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ေပၚမူတည္ၿပီး သတ္ဆိုင္ရာဘဏ္ေတြကေန ေခ်းေငြရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

ပြဲေတာ္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားနဲ႔အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈမ်ားနဲ႔ ကူညီေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကနဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ နည္းပညာအေထာက္အကူနဲ႔ ေငြေၾကးအရင္းအနွီးမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားနဲ႔ေတြ႔ဆံုခ်ိတ္ဆက္ပြဲေတြ၊ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လမ္းျပေဆြးေႏြးပညာေပးအစီအစဥ္ေတြနဲ႔ အခ်ိန္တိုသင္တန္းမ်ား ပါ၀င္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ျပပြဲမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပခန္းေနရာေတြကို စီစဥ္ေပးသြားမယ့္ အျပင္ ကနဦး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ျပခန္းေနရာမ်ားကို လည္း ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္မွ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အခမဲ့ ေနရာခ်ထားေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News