မိခင္နွင့္ ေမြးကင္းစကေလးေသဆုံးမႈေတြ၊ နာမက်န္းျဖစ္မႈေတြကုိေလွ်ာ့ခ်နုိင္ဖုိ႔အတြက္ မိသားစုစီမံကိန္းနွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပီး လူတုိင္းလက္လွမ္းမီေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႕ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက တုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

မိခင္နွင့္ေမြးကင္းစကေလးေသဆုံးမႈေတြေလ်ာ႔ခ်နုိင္ဖုိ႔ မိခင္နွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈနွင့္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ လိုအပ္သလုိ မိသားစုစီမံကိန္းနွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေတြကုိလူတုိင္းလက္လွမ္းမီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔လုိအပ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ မိသားစုစီမံကိန္းကုိ လူတုိင္းလက္လွမ္းမီစြာအသုံးျပဳနုိင္လွ်င္ သားဖြားမိခင္ေသဆုံးမႈရဲ႕ ၃၀ရာခုိင္နႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်နုိင္မွာျဖစ္သလုိ အသက္(၅)နွစ္ေအာက္ကေလးေသဆုံးမႈရဲ႕ ၂၁ရာခုိင္နႈန္းကုိလဲ ေလွ်ာ့ခ်နုိင္မယ္လုိ႔ ဒုတိယသမၼတကေျပာပါတယ္။ 


ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၄ခုနွစ္လူဦးေရနွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အေရွေတာင္အာရွေဒသတြင္းနုိင္ငံေတြထဲမွာ သားဖြားမိခင္ေသဆုံးမႈနႈန္းအျမင့္ဆုံး နုိင္ငံေတြထဲမွာပါ၀င္ေနျပီး ကေလးအရွင္ (၁)သိန္းေမြးဖြားတုိင္း မိခင္၂၈၂ ဦးေသဆုံးေနပါတယ္။ နွစ္စဥ္ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ မိခင္၂၇၀၀ ခန္႕ဟာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္နဲ႔ ကေလးေမြးဖြားစဥ္မွာေသဆုံးေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ မိသားစုစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင္႕ လူမႈေရးနွင့္စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အေထာက္ အပံ႕ ျဖစ္ေစသလုိ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ ကေလးမ်ားရဲ႕လူမႈဘ၀ကုိလဲျမွင္႕တင္ေပးနုိင္မယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္၂၀၁၅ခုနွစ္က ေကာက္ယူခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံလူေနမႈဘ၀နွင့္ က်န္မာေရး ဆုိင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္စစ္တမ္းအရ အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဳးသမီး၅၂ရာခုိင္နႈန္းဟာ မိသားစုစီမံကိန္းကုိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

မိသားစုစီမံကိန္းနဲ႔မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးေစာင္႕ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဇူလုိင္လ ၁၁ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ သဂၤဟဟုိတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ကမၻာလူဦးေရေန႔အခမ္းအနား အဖြင္႕မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ထည္႔သြင္း ေျပာၾကားခဲ႔ တာပါ။   

 

 

 

Related News