လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနနဲ႔ သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီးဒုတိယအႀကိမ္ငလ်င္ဆိုင္ရာဖိုရမ္ကို ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ ဇူလိုင္လ(၁၃)ရက္နဲ႔(၁၄)ရက(၂)ရက္ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒုတိယအႀကိမ္ငလ်င္ဆိုင္ရာဖိုရမ္ ပထမရက္မွာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာနဲ႔သုေတသနစာတမ္းမ်ားတင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေနနဲ႔ အႀကီးစားငလ်င္လႈပ္မႈကို တံု႔ျပန္ဖို႔အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလားႏွင့္ လက္ရွိအေဆာက္အဦးမ်ားအားငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရန္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒုတိယေန႔မွာေတာ့ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ NGO/INGO အဖြဲ႕မ်ားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ငလ်င္အတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ပထမအႀကိမ္ငလ်င္ဖိုရမ္ကို (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွာက်င္းပခဲ့ၿပီး  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားနဲ႔ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းေတြအျပင္ ငလ်င္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာတိုးျမွင့္တာေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News