အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္သူေတြနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူူေတြ ဥပေဒနဲ႔အညီ အက်ိဳးရွိေစဖို႔အတြက္ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ထားတယ္လို႔ ဇူလိုင္လ(၂၆)ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ အိမ္ၿခံေျမကိုယ္စားလွယ္မ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းရံုးမွာျပဳလုပ္တဲ့ အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။ အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရး ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ အဓိကက်ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္ဘ႑ာရရွိေရး၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားနဲ႔ အညီ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္တဲ့ အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူေတြ ေပၚထြက္လာေစဖို႔၊ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖို႔၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူေတြ ဥပေဒနဲ႔ အညီအက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိေစဖို႔ အတြက္ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲရတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာ အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူေတြကို ဥပေဒအရ စုစည္းထားတဲ့ ပညာေပးမႈ လုပ္ငန္းေတြ၊ ကန္႔သတ္ထားတာေတြ မရွိတဲ့အတြက္ မမွန္မကန္ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ လိုင္စင္ဟာ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာ မဟုတ္ဘဲ မည္သူမဆို မွတ္ပုံတင္လိုင္စင္ ရယူႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မွတ္ပုံတင္ လိုင္စင္ရယူၿပီးပါက ၃ ႏွစ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားတဲ့ သင္တန္းေတြကို တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီလို ပညာေပးသင္တန္းေတြ တက္ေရာက္တာဟာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ ငန္းမ်ားနည္းတူ ေဆာင္ရႊက္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒ ေပၚထြက္ လာပါက အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္းရာမွာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ ျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရတဲ့ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကို ပညာရွင္မ်ား၊ တရားရံုးခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္မွာ ေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News