အစုိးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ၀န္ေဆာင္ေပးမႈေတြကို ျပည္သူေတြ အမွန္တကယ္ရရွိျပီး အစုိးရနဲ႔ ျပည္သူအၾကား ယံုၾကည္မႈ တုိးျမင့္ေစကာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိပီျပင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳနုိင္ေသာ One Stop Shop ေတြကို One Stop Service သုိ႕ အဆင့္ျမွင့္တင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအား တုိက္တြန္းတဲ႔အဆုိကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ႔ျပီး မွတ္တမ္းတင္ထားရွိခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ျပည္ပနုိင္ငံေတြကုိေလ႔လာေတြ႔ရွိမႈေတြအရ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈရုံး(One Stop Shop)မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္ ဘ႑ာရန္ပုံေငြနဲ႔ IT နည္းပညာမ်ားလုိအပ္ျပီး One Stop Shop ေတြကို One Stop Service သုိ႔အဆင့္ျမွင့္တင္ေျပာင္းလဲပါက လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀မတူညီပဲ လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း One Stop Service ကဲ႔သုိ႕ လုပ္ေဆာင္ေနတာေၾကာင့္ အဆုိကို မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရွိဖုိ႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက တင္ျပခဲ႔တာပါ။ အထက္ပါအဆုိကုိ ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္န၀မ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၆)ဦးကေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါတယ္။ အဆုိကုိေဆြးေႏြးခဲ႔ျပီးေနာက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနက မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရွိဖုိ႔ တင္ျပခဲ႔မႈအေပၚ အဆုိရွင္ျဖစ္တဲ႔ ဘီးလင္းမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ကုိကုိဦး(ခ)ဦးအတြတ္က ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ ရုံးေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ႔ဥပေဒျပဌာန္းတာေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ မွတ္တမ္းတင္ေစာင့္ၾကည့္ေပးဖုိ႔ သေဘာတူခဲ႔ပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ကုိျဖည္႔ဆည္းေပးနုိင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈရုံး(One Stop Shop) မ်ားကုိ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၅ ဇူလုိင္လ(၇)ရက္က စတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ျပီး ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၃၃၀)အနက္ နယ္ေျမအေျခအေနအရ ဖြင့္လွစ္နုိင္ျခင္းမရွိတဲ႔ ျမိဳ႕နယ္(၁၄)ခုကလြဲျပီး က်န္ရွိတဲ႔(၃၁၆)ျမိဳ႕နယ္မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အစုိးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ၀န္ေဆာင္ေပးမႈေတြကို ျပည္သူေတြအမွန္တကယ္ရရွိျပီး အစုိးရနဲ႔ ျပည္သူအၾကား ယံုၾကည္မႈတုိးျမင့္ေစကာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိပီျပင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳနုိင္ေသာ One Stop Shop ေတြကို One Stop Service သုိ႕ အဆင့္ျမႇင့္တင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအားတုိက္တြန္းတဲ႔ အဆုိကိုၾသဂုတ္လ(၂)ရက္ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္းခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

Related News