ျမန္မာ - အိႏၵိယ နွစ္နုိင္ငံျဖတ္သန္းသြားလာေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ ျမန္မာ - အိႏၵိယ နွစ္နုိင္ငံအၾကား ျမန္မာနုိင္ငံ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တမူးျမိဳ႕နယ္နဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မ႑ိပူရျပည္နယ္ မုိးေရးျမိဳ႕နယ္တို႔ရိွ တမူး-မုိး ေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ နယ္စပ္ ၀င္/ထြက္ ဂိတ္နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရိေခါဒါရ္ျမိဳ႕နဲ႔ အိႏၵိယ၊ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ ဇုိေခါသာ ျမိဳ႕တုိ႔ရိွ ရီေခါဒါရ္-ဇုိေခါသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာနယ္စပ္၀င္/ထြက္ဂိတ္ ဖြင့္ပဲြမ်ားကုိ ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္မွာ တစ္ျပိဳင္တည္းက်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ - အိႏၵိယ နုိင္ငံအျကား တမူး-မုိးေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ နယ္စပ္ ၀င္/ထြက္ ဂိတ္ ဖြင့္ပဲြကုိ တမူးျမိဳ႕ရိွ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီး ၀င္/ထြက္ ဂိတ္မုဒ္ဦးမွာ က်င္းပခဲ့ရာ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈျကီးျကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ျကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအးလြင္က ျမန္မာ- အိႏၵိယ နွစ္နုိင္ငံအျကား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ နယ္စပ္ ၀င္/ထြက္ဂိတ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ရျခင္းနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျပီး မႏၱေလးျမိဳ႕ရိွ ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ အိႏၵိယနုိင္ငံသံရံုးမွ ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္နွင့္ တမူးခရုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ခရုိင္အုပ္ခ်ုပ္ေရးမွဴးတုိ႔က အမွာစကား အသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အလားတူ ျမန္မာ- အိႏၵိယ နွစ္နုိင္ငံအၾကား ရီေခါဒါရ္ - ဇုိေခါသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာနယ္စပ္ ၀င္/ထႊက္ဂိတ္ဖြင့္ပဲြကုိ ရီေခါဒါရ္ျမိဳ႕ရိွ အဆုိပါ ၀င္/ထႊက္ဂိတ္မုဒ္ဦးမွာက်င္းပခဲ့ရာ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆလုိင္းလ်န္လြယ္နွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးတို႔က အမွာစကားအသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။ျမန္မာ - အိႏၵိယ နွစ္နုိင္ငံၾကား တမူး- မုိးေရးနွင့္ ရီေခါဒါရ္ - ဇုိေခါသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာနယ္စပ္ ၀င္/ထြက္ဂိတ္မ်ားဖႊင့္လွစ္နုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ သက္တမ္းရိွေသာ နုိင္ငံကူးလက္မွတ္နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ အိႏၵိယနုိင္ငံသံရံုးမွ ထုတ္ေပးသည့္ ျပည္၀င္ဗီဇာႏွင့္ e-Visa ပါရိွေသာ ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားဟာ အိႏၵိယနုိင္ငံသုိ႔လည္းေကာင္း၊ သက္တမ္းရိွေသာနုိင္ငံကူးလက္မွတ္နွင့္ သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံ၏ ျမန္မာနုိင္ငံသံရံုးမွထုတ္ေပးသည့္ ျပည္၀င္ဗီဇာ (သုိ႔မဟုတ္) e-Visa ပါရိွသည့္ အိႏၵိယနုိင္ငံသားနွင့္ အိႏၵိယနုိင္ငံသားမဟုတ္သည့္ အျခားနုိင္ငံျခားသား (တတိယနုိင္ငံသား)မ်ားဟာ ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ လည္းေကာင္း ၀င္/ထြက္သြားလာနုိင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအေနနဲ႔ မည္သည့္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၀င္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွမဆုိ ျပည္ပသုိ႔ျပန္လည္ ထြက္ခြာနုိင္ၿပီး သံတမန္နုိင္ငံကူးလက္မွတ္နွင့္ အထူးနုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားတဲ့ အိႏၵိယနုိင္ငံသားမ်ားအား ျပည္၀င္ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သိရိွရပါတယ္။

အဆုိပါအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ နယ္စပ္၀င္/ထြက္ေပါက္မ်ားတည္ရိွရာ နယ္စပ္ေဒသမွာ ေနထုိင္သူ ျမန္မာနွင့္ အိႏၵိယနုိင္ငံသားမ်ားဟာ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္လက္မွတ္ (Borderpass) ျဖင့္ နယ္စပ္မ်ဥ္းမွ (၁၆) ကီလုိမီတာအကြာအေ၀းအထိ ၀င္/ထြက္ခြင့္ျပျပီး တစ္ႀကိမ္၀င္/ထြက္ခြင့္အတြက္ (၁၃) ညအိပ္ (၁၄) ရက္ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရိွတယ္လို႔ သတင္းရရိွပါတယ္။

 

 

Related News