ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး လက္ရွိမွာ ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ေနျပီး ေနာက္သံုးလအၾကာမွာ ျပင္ဆင္မႈေတြျပီးစီးႏို္င္ဖို႔ခန္႔မွန္းထားတယ္လို႔ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တာ၀န္ရွိသူထံကသိရပါတယ္။

စာရင္း၀င္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီၤေတြဘက္က ကုမၸဏီအလိုက္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ပါ၀င္ခြင္႔ေပးမယ့္အစုရွယ္ယာ ရွယ္ယာရာခို္င္ႏႈန္းကို အထူးအစည္းအေ၀းေခၚယူကာညွိႏိႈင္းဖို႔နဲ႔ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းျပန္လည္ ျပဳျပင္တာနဲ႔ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္တာ ေတြျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္သလို၊ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းဘက္ကလည္း လိုအပ္ တဲ့ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္ပိုမေရာင္းခ်မိေစေရး နည္းပညာပိုင္းအရ ျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ ပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ ေနထိုင္ခြင္႔ရ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကိုအရင္ ဦးစားေပးခြင္႔ျပဳေပးဖို႔ရွိေနျပီး လိုအပ္တဲ့အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ဖို႔ ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္လုုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္က ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္မွာ စတင္က်င္႔သံုးေနတဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္မွာေတာ့ ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုဟာ ႏိုင္ငံျခားသားရွယ္ယာ (၃၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ခြင္႔ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားသားေတြရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ခြင္႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားအမ်ားပို္င္ကုမၸဏီေတြကိုလည္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း မွာ ပါ၀င္ခြင္႔ျပဳႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္စေတာ႔အိ္တ္ခ်ိန္းအေနနဲ႔လက္ရွိမွာ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္သာရွိေနေသးျပီး  အေရာင္းအ၀ယ္က ပံုမွန္သာရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြအရ ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာေတာ႔ အရင္လထက္ အေရာင္းအ၀ယ္(၁၀)ရာခိုင္ ႏႈန္းတက္လာတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာေတာ႔ ရွယ္ယာအေရာင္း အ၀ယ္ပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း(၁၅၅၀) ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ရက္ပ်ွမ္းမ်ွ က်ပ္သန္း(၇၀)နီးပါး အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းမွာ အေရာင္းအ၀ယ္စတင္တာ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲရွိျပီျဖစ္ျပီး ဒီကာလအတြင္း အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ (၅)ခုရွိခဲ့သလို၊ အြန္လိုင္းအေရာင္းအ၀ယ္စတင္ႏိုင္တာ ၊ တစ္ရက္ေလးၾကိမ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္တာေတြရွိခဲ့ပါတယ္။လက္ရွိမွာ FMI ၊ MTSH ၊ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၊ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ ၊ TMH တယ္လီကြန္းစတဲ႕ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (၅)ခုက စာရင္း၀င္ကုမၸဏီအျဖစ္ရွိေနပါတယ္။

 

 

Related News