ဥေရာပသမဂၢႏွင္႔ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနတဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအကာအကြယ္ေပးေရးစာခ်ဳပ္ဟာ ေဆြးေႏြးမႈေနာက္ဆံုးအဆင္႔မွာ ရပ္ဆိုင္းသြားတာျဖစ္ေပမယ္႔ စာခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဖ်က္သိမ္းတာမ်ိဳးမရွိေသးဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။

ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ သံုးႏွစ္၀န္းက်င္ေဆြးေႏြးလာတာျဖစ္ေပမယ္႔ ေနာက္ဆံုး  အသံုးအႏႈန္းျပင္ဆင္မႈအဆင္႔ ေရာက္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏို္င္ငံ အေနာက္ေဒသအေျခအေနေၾကာင္႔ EU ဘက္က အေၾကာင္း မျပန္လာေသးတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျပီးပါက ဥေရာပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္ေရာက္လာဖို႔ရွိေနတာပါ။ဥေရာပႏိုင္ငံေတြထဲမွာေတာ့ ျဗိတိန္ကအမ်ားဆံုးလာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတာျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၄၃၀၀)ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားကာ ႏိုင္ငံအလိုက္အဆင္႔(၅)မွာ ရွိေနပါတယ္။ ျဗိတိန္နိုင္ငံက ေရနံနဲ႕ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ က႑မွာ အမ်ားဆံုးျမႇဳပ္ႏွံ ထားတာျဖစ္ျပီး အခု(၆)လအတြင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကေတာ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀)သန္းသာရွိခဲ႕ ပါတယ္။ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ ဆြစ္ဇာလန္အပါအ၀င္ ဥေရာပႏို္င္ငံအမ်ားစုဟာ အခု(၆)လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မရွိထားပါဘူး။

ဥေရာပသမမဂၢနဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအကာအကြယ္ေပးေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေသးေပမယ္႔ စကၤာပူႏိုင္ငံနဲ႔ကေတာ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ုဳပ္ဖို႕ ေနာက္ဆံုးအဆင္႔မွာေရာက္ရွိေနျပီး ႏွစ္ဖက္ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ လက္မွတ္ထိုးမယ္႔ အေျခအေနေရာက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

၁၉၈၈ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ စတင္ခြင္႔ျပဳျပီးေနာက္ စကၤာပူႏိုင္ငံဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံျပီးရင္ ျပည္တြင္းမွာ အမ်ားဆံုး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ႕ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း စကၤာပူရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၉ဘီလီယံေက်ာ္ရွိျပီး စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။ လက္ရွိ အစိုးရ လက္ထက္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ စုစုေပါင္း(၆)ဘီလီယံေက်ာ္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုနွစ္ကစျပီး  ျပီးခဲ႕တဲ႕ဘ႑ာႏွစ္အကုန္၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧျပီ(၁)ရက္ေန႕ အထိ ျပည္တြင္းကိုႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၇၇)ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၀)ဘီလီယံ ေက်ာ္နဲ႕ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားတာျဖစ္ျပီး စင္ကာပူ၊ထိုင္း၊ေဟာင္ေကာင္နဲ႕ျဗိတိန္တို႕က အစဥ္လိုက္ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

 

 

 

Related News