ျပည္သူေတြစားသုံးတဲ့  အသားေစ်းေတြဟာ သားသတ္လိုင္စင္ေတြေၾကာင့္ ေစ်းပိုမိုျမင့္တက္မႈေတြရွိေနလို႕  ေစ်းေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ စက္တင္ဘာ(၁၃)ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

စားသုံးသူေတြက ေစ်းေတြမွာ ဝယ္ယူရတဲ့ အသားေစ်းေတြဟာ ေမြးျမဴသူေတြေရာင္းခ်တဲ့ ေစ်းထက္(၂)ဆနီးပါးေပးၿပီး၀ယ္စားေနရလို႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးရန္ရွင္းက တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းမွာ တည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာ သားသတ္လိုင္စင္ေတြေၾကာင့္ ေစ်းပိုမိုျမင့္တက္ေနတာျဖစ္ၿပီး  ေမြးျမဴသူေတြကိုယ္တိုင္ အသားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တာ၊ သားသတ္လိုင္စင္ေတြ အေရအတြက္တိုးျမွင့္ခ်ထားလိုက္ရင္ တဆင့္ခံထုတ္လုပ္သူေတြ မရွိေတာ့ဘဲ အၿပိဳင္အဆုိုင္ျဖစ္သြားမွာျဖစ္လို႕ အသားေစ်းေတြက်ဆင္းလာနိုင္ တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနရာေဒသအလိုက္ သားသတ္လိုင္စင္အေရအတြက္နဲ႕ တိုးျမွင့္ခြင့္ျပဳေပး ဖို႕ေတြ ရွိမရွိကို ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။

လက္ရွိ သားသတ္လိုင္စင္ေတြထပ္တိုးခြင့္ျပဳေပးဖို႕ေတြရွိတယ္လို႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။  အသားစားသုံးမႈႏႈန္း တြက္ခ်က္မႈအရ အေျခခံသတ္ေကာင္ေရသတ္မွတ္ျပီးမွသာ လိ္ုင္စင္ခ်ထားေဆာင္ရြက္ဖို႕စီမံထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာေလွ်ာက္လႊာတင္ထားမႈေပၚမူတည္ၿပီး လိုင္စင္ခ်ထားေပးတဲ့မူ၀ါဒအတိုင္း ခ်ထားေပးေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ အသားထုတ္လုပ္ရာမွာ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညႊတ္တဲ့အသားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို မထိခိုက္ဖို႕  ေမြးျမဴျခံနဲ႕ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ပူးတြဲလုပ္တာကိုေတာ့ ဂရုစိုက္သင့္ၿပီး ဒါဟာ ေကာင္းက်ိဳးရွိသလို ဆိုးက်ိဳးလည္းရွိတယ္ ဆိုပါတယ္။  ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အသားထုတ္လုပ္မႈေတြကို သီးျခားေနရာေပးၿပီးလုပ္ေဆာင္ဖို႕ရွိတယ္လို႕ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္နယ္နမိတ္အတြင္း လက္ရွိ အသားထုတ္လုပ္လိုင္စင္ေတြ ခ်ထားေပးမႈအေနနဲ႕  ကၽြဲ၊ ႏြားသားသတ္လိုင္စင္(၄၃)ခု၊ သိုး၊ဆိတ္(၁၁)ခု၊ ၀က္(၃၉)ခု ခြင့္ျပဳေပးထားတယ္လို႕လည္းသိရပါတယ္။

 

 

Related News