လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္၀ါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး(အေျခအေနမဲ့ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး)ေဂဟာမွာ ၀န္ထမ္းအင္အားနဲ႔ အစားအေသာက္လိုအပ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္၀ါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး(အေျခအေနမဲ့ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး)ေဂဟာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္း သာယာလွပဖို႔အတြက္ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ား ပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္နဲ႔ လမ္းေပၚေနအေျခအေနမဲ့သူေတြကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနတာပါ။ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး (အေျခအေနမဲ့ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး)ေဂဟာမွာ လက္ရွိေစာင့္ေရွာက္ခံဦးေရအမ်ိဳးသား(၇၈)ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး(၃၈)ဦး စုစုေပါင္း(၁၁၆)ဦးရွိၿပီး ၀န္ထမ္းဦးေရ(၇)ဦးသာရွိတာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းအင္အားလိုအပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေစာင့္ေရွာက္ခံသူမ်ားအတြက္ တစ္ရက္စာစားစရိတ္အေနနဲ႔  ေငြက်ပ္(၁၂၀၀၀၀)ကုန္က်တာေၾကာင့္ အလွဴရွင္ေတြရဲ႕ လွဴဒါန္းမႈေတြလည္း လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး(အေျခအေနမဲ့ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး) ေဂဟာရွိ ေစာင့္ေရွာက္ခံသူေတြကို စိတ္ဓာတ္ျမင့္မားေစဖို႔ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္မႈေတြနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာသင္ၾကားေပးသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး(အေျခအေနမဲ့ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး)ေဂဟာရွိ ေစာင့္ေရွာက္ခံသူေတြအေနနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနမွ သင္ၾကားေပးမယ့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေတြကိုသင္ၾကားၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသြားမယ့္သူေတြရွိသလို မိမိေနရပ္ကိုျပန္ခ်င္သူေတြလည္းရွိပါတယ္။

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ေအာက္၀ါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိလူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး(အေျခအေနမဲ့ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး)ေဂဟာကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေျခအေနမဲ့မ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္မွာစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ(၃၀)ရက္မွာေတာ့ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနထံ  လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

Related News