ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲ အျမန္ဆုးံက်င္းပႏိုင္ဖို႕ ေကာ္မတီ၀င္ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ရာမွာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ လူဦးေရအေပၚမူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ဖို႕အတြက္ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမွာ ပုဒ္မ(၁၃)မွာပါရွိတဲ့ ေကာ္မတီ၀င္ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ရာမွာ မဲဆႏၵနယ္ေျမ(၆)ခုသတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျပဌာန္းထားခဲ့ျပီး အခုျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းမွာေတာ့ မဲဆႏၵနယ္ေျမေနရာမွာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူလူဦးေရအေပၚမူတည္ၿပီးသတ္မွတ္ဖို႕ ျပင္ဆင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္  ပုဒ္မ(၃၂၄)ရဲ႕ ေနာက္မွာ ပုဒ္မ(၃၂၄)-(က)ကိုလည္း ျဖစ္စြက္ခဲ့ပါတယ္။ ပုဒ္မ(၃၂၄)-(က)အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရထုတ္ျပန္တဲ့ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းဥပေဒေတြပါ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရရင္ ထုိသူကို တစ္ႏွစ္ထက္မပိုတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊က်ပ္(၁)သိန္းထက္မပိုတဲ့ ဒဏ္ေငြျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္(၂)ရပ္လးုံျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမယ္လို႕ ျဖည့္စြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို ေအာက္တိုဘာ(၅)ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေအာက္တုိဘာ(၈)ရက္မွာ  ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ေလ့လာစိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္နဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာ(၉)ရက္မွာေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားယူကာ လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ထားတဲ့အတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ဒီဥပေဒၾကမ္းကို စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြ အျမန္ဆုံးေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္တင္သြင္းခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵနယ္ေျမသတ္မွတ္ရတာဟာ အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ဖို႕ အခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနရွိလို႕ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News