ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ လွ်ပ္စစ္မီးမရရိွႏိုင္တဲ့ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ဆိုလာထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈ ထိန္ထိန္သာကမ္းပိန္း ကို ေအာက္တိုဘာ (9)ရက္ က မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ဦးထြန္းျငိမ္းလမ္းမွာရိွတဲ့ L’Opera  ( L အိုပရာ)Restaurant မွာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုရဲ႕အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္တဲ့ IFC ဟာ Lighting Myanmar စီမံကိန္းရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ထိန္ထိန္သာအစီအစဥ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႕ေဆာင္ရြက္မယ့္ စားသံုးသူပညာေပးစည္းရံုး လံႈေဆာ္မႈအျဖစ္စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ထိန္ထိန္သာအစီအစဥ္က Lighting Global ၊ Greenlight planet ၊ Solar Home ၊ d .light ၊ Ovsolar (အိုဗီဆိုလာ) အစရိွတဲ့ ကုမၸဏီေတြကပူးေပါင္းျပီး ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိလူဦးေရရဲ႕ (၆၀)ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ မဟာဓါတ္အားလိုင္းနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရိွဘဲ ဒီဇယ္သံုးမီးစက္မ်ား၊အားသြင္းမီးအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ဘက္ထရီမ်ားနဲ႔ေနစြမ္းအင္အေပၚကို သာမီွခိုေနရတာေၾကာင့္ အခုလိုထိန္ထိန္သာ ကမ္းပိန္းကိုျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။Lighting Myanmar စီမံကိန္းကို ၾသစေၾတးလ်အစိုးရ၊ကေနဒါအစိုးရနဲ႔ ယူေကအစိုးရတို႔က ပူးေပါင္းျပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာန (DRD)နဲ႔လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News