လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ မသန္စြမ္းေက်ာင္းမ်ားမွ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ေတြထဲက(၂၀၁၇-၂၀၁၈)တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သူေတြကိုႏို၀င္ဘာလ(၇)ရက္ကၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာ ဂုဏ္ျပဳပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရိွလူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုတဲ့ ေမြးစမွသက္ႀကီးရြယ္အိုအထိ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးနဲ႕ သက္ႀကီးသူေတြကိုလိုအပ္တဲ့ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေတြေပးေနသလိုမသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ဘ၀ကိုျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးအတြက္သာမကဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြလည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနတာၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အဆိုပါလူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိလူငယ္သင္ တန္းေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ မသန္စြမ္းေက်ာင္းမ်ားမွ(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ပညာသင္ႏွစ္မွာတကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို  ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၅၂)ဦးေျဖဆိုခဲ့ၿပီး လပြတၱာလူငယ့္အားမာန္သင္တန္းေက်ာင္းမွ(၄)ဦး၊အမ်ိုးသမီးကေလးသင္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)မွ(၁)ဦး၊စစ္ကိုင္းမ်က္မျမင္ ေက်ာင္းမွ(၁)ဦး၊ နားမၾကားကေလးမ်ားေက်ာင္း(မႏၱေလး)မွ(၁)ဦးနဲ႔ ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွ(၄)ဦး စုစုေပါင္း(၁၁)ဦးတကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုလို ေအာင္ျမင္သူေတြထဲကၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ ေက်ာင္းမွ သံုးဘာသာဂုဏ္ထူး(၃)ဦး၊ ႏွစ္ဘာသာဂုဏ္ထူး(၂)ဦးနဲ႔ လပြတၱာလူငယ့္အားမာန္သင္တန္းေက်ာင္းမွ (၁)ဘာသာဂုဏ္ထူး(၁)ဦးရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာအေနနဲ႔ (၂၀၀၁- ၂၀၀၂) ပညာသင္ႏွစ္မွစၿပီး (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ပညာသင္ႏွစ္အထိ (၁၈)ႏွစ္တာကာလအတြင္း တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူေပါင္း(၁၄၈)ဦးရွိၿပီၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။


 

Related News