ရပ္ရြာအေျချပဳမိသားစုျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးလမ္းညႊန္မူၾကမ္း အစည္းအေ၀းကို လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနနဲ႔ Tdh-L အဖြဲ႕ တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ႏို၀င္ဘာလ(၁၆)ရက္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Wyne Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏြယ္နီ၀င္းက တင္ဆက္ေပးမွာပါ။
ရပ္ရြာအေျချပဳမိသားစုျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းကို လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနနဲ႔ Tdh-L အဖြဲ႕တို႔က (၂၀၁၀)ခုႏွစ္ ကစၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္တဲ့အစည္းအေ၀းက ရပ္ရြာအေျချပဳမိသားစု ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးလမ္းညႊန္တစ္ရပ္ထြက္ရွိလာဖို႔အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး မူၾကမ္းေရးဆြဲေနတာပါ။ ရပ္ရြာအေျချပဳမိသားစုျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းကေတာ့ ေဂဟာမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိဘနဲ႔ေ၀းကြာသူစတဲ့ကေလးေတြကို မိဘ သို႔မဟုတ္ မိဘအရင္းသဖြယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မယ့္သူေတြဆီကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးတာ ျဖစ္တယ္လို႔ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေကသီေက်ာ္ကေျပာပါတယ္။

အခုမူၾကမ္းမွတစ္ဆင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳမိသားစုျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲေရး လမ္းညႊန္ထြက္ရွိခဲ့ပါက မိသားစုျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာမွာ စနစ္တက်နဲ႔ပိုလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ Tdh-L မွ Project Manager ကေျပာပါတယ္။ ရပ္ရြာအေျချပဳမိသားစုျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းကို လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနနဲ႔ Tdh-L အဖြဲ႕တို႔ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္ကစၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကေလး(၁၅၀၀)ေက်ာ္ကို မိသားစုနဲ႔ျပန္လည္ေပါင္းစည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News