ျမန္မာ့ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ၾက့ံၾကံ့ခိုင္ႏိုင္စြမ္းတိုးျမွင့္ေရးစီးမံကိန္းကို လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊အေျခခံပညာဦးစီးဌာနနဲ႔ INGO အဖြဲ႔၀င္ေတြျဖစ္တဲ့ Plan International Myanmar ၊ Humanity and Inclusion အစရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ရပ္ရြာ လူထုေဘးဒဏ္ၾက့ံၾကံ့ ခိုင္ႏိုင္စြမ္းတိုးျမွင့္ေရးစီးမံကိန္းကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လ ကစတင္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ျပီး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ အေဆာက္အဦးပိုင္း ဆိုင္ရာ သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးအစီအစဥ္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာအခန္းက႑အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ ေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးအစီအစဥ္ထဲမွာ ပညာေရးက႑အျဖစ္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာရွိတဲ့ ဆရာ/ဆရာမေတြကို ေက်ာင္းတြင္း ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ားကိုပို႔ခ်ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။က်န္းမာေရးနဲ႔အေဆာက္အဦးပိုင္း  က႑မွာေတာ့ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိေဆးရံုၾကီးေတြမွာ ေက်ာရိုးမၾကီးထိခိုက္မႈအေရးေပၚအေျခအေနကုသေပးျခင္းနဲ႔ ေဆးရံုတြင္းသဘာ၀ေဘးဆိုင္ရာ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေဆးရံုတြင္းနဲ႕ ေက်ာင္းတြင္းအေဆာက္အဦးေတြ၊အျခားအေဆာက္အဦးေတြရဲ႕ ေရပိုက္ လိုင္းမ်ား၊မီးတပ္ဆင္မႈမ်ားအစရွိတဲ့ အေဆာက္အဦးပိုင္းဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ေပးျခင္း စတာေတြကို လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ၾက့ံၾကံ့ခိုင္ႏိုင္စြမ္းတိုးျမွင့္ေရးစီးမံကိန္းကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလထိ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ျပီး၊ စီမံကိန္းကာလအေနနဲ႔ (၁၈)လထိသတ္မွတ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အိေကခိုင္ျဖိဳးကေပးပို႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

 

Related News