ၿမန္မာႏိုင္ငံေရႏွင့္ေရဆိုး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးတဲ့ အစီအစဥ္ကို ႏိုင္ဝင္ဘာလ(၁၆)ရက္ကမႏၱေလးၿမိဳ႕(MRCCI)မွာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကိုဂ်ာမန္-ျမန္မာစီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အသင္းကဦးေဆာင္ျပဳလုပ္တာၿဖစ္ၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႏွင့္ေရဆိုး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြနဲ႔ ပတ္သက္ကာစာတမ္းျပဳစုမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပဲြမွာမႏၱေလးၿမိဳ႕ေရေပးေဝစနစ္၊ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္အေျခအေန၊ ေျဖရွင္းနည္းစနစ္၊ေရဆိုုးထုတ္စက္ရံုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာေရသန္႔ရရွိဖို႔ကိုပိုက္လိုင္းစနစ္နဲ႔မႏၱေလးၿမိဳ႕နယ္(၄)ၿမိဳ႕နယ္ရဲ့(၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသလိုဆက္လက္ၿပီး ေတာ့လည္း လုပ္ငန္းေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ယခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းဂ်ာမန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ကုမၸဏီ(၈)ခုနဲ႔အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြကတာဝန္ရွိတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေရႏွင့္ေရဆိုး၊အေျခခံေအေဆာက္အံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေနျပည္ေတာ္၊ရန္ကုန္၊မႏၱေလး၊မိတၳီလာကေရေပးေ၀ေရးနဲ႔ ေရဆိုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ေတြကိုေလ့လာသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ေရႏွင့္ေရဆိုးအေျခခံအေဆာက္အံုေတြနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြကိုလည္း ေလ့လာေဆြးေႏြးၾကမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ဒီေဆြးေႏြးပြဲကိုေရနဲ႔ေရဆိုးက႑မွာပါဝင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြ၊အင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ေတြ တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။  

 

 

Related News