တိုင္းနဲ႕ ျပည္နယ္(၁၄)ခုမွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ ေဒသခံမ်ား က လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကိုေဆြးေႏြးတဲ့ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းကို နို၀င္ဘာ(၁၅)ရက္ကေန နို၀င္ဘာ(၁၇)ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Western Green Hill မွာ  ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါအစည္းအေ၀းမွာလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ျမန္မာ့စြမ္းအင္ဆိုင္ရာသေဘာထားထုတ္ၿပန္ခ်က္ကို ထုတ္ၿပန္ခဲ့ပါတယ္။ ထုတ္ၿပန္ခ်က္ထဲမွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑မွာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားၿဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေနၿပီး အစိမ္းေရာင္စြမ္းအင္က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွေရာ ႏိုင္ငံေတာ္မွပါေဆာင္ရြက္လ်ရိွသည္ကို ႀကိဳဆိုၿပီး  အဲ့လိုေၿပာင္းလဲမည့္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အေၿခအေနမ်ားကို ၿပည္သူမ်ားဘက္မွပါ၀င္ေဆြးေႏြးအေၿဖရွာရန္အခြင့္အေရးနည္းပါးေနေသးၿခင္း။ လက္ရွိမွာ ျပည္သူလူထုမွ မိမိတို႔ရဲ႕အစီအစဥ္ျဖင့္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ အေသးစား ၊ အလတ္စား ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားမရွိျခင္း၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္က႑ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုရရွိရန္ လိုအပ္ေနေသးေႀကာင္းပါရိွပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ လက္ရွိစြမ္းအင္အစီအမံမ်ားကို နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲထားသည္ကိုသာ ေတြ႕ရွိရၿပီး ယင္းအစီအစဥ္မ်ားဟာ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားထက္ ျပည္ပသို႕ေရာင္းခ်ရန္သာ ဦးစားေပးေရးဆြဲထားတဲ့အျပင္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအား ဦးတည္မႈမဟုတ္တာကိုေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ (၂)ရက္တာေဆြးေႏြးပဲြမွာ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ တိုင္းနဲ႕ ျပည္နယ္ (၁၄)ခုက ျပည္သူေတြအေနနဲ႔သူတို႔ရဲ႕ တိုင္းနဲ႕ျပည္နယ္မွာ စြမ္းအင္က႑အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြရရွိဖို႔အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ေခ်ာင္းငယ္၊ ေျမာင္းငယ္ေတြမ်ားစြာရွိသလို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ ေတြအတြက္ ကြယ္ေပ်ာက္မသြားပဲ ေရရွည္တည္ျမဲဖို႔လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔အစည္းက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အခုလိုေျပာပါတယ္။

အဆိုပါ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ျမန္မာ့စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀း (၂၀၁၈)မွာ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တိုင္းနဲ႔ၿပည္နယ္ အသီးသီးမွ စြမ္းအင္နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာေရးရာကိစၥမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတူတကြ ေတြ႔ဆံုၿပီး လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ စြမ္းအင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ နဲ႔အစားထိုးစြမ္းအင္အေနနဲ႔ ၿပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္ မ်ား အသံုးျပဳနိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား ည္းရံုးတုိက္တြန္းေျပာၾကားနိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ခဲ့တာၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။


 

Related News