ျမန္မာႏုိင္ငံရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္သူမ်ားအသင္း ရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကို ဒီဇင္ဘာလ (၁)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Sky Star ဟိုတယ္မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္သူမ်ားအသင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္မႈမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ အသံထုတ္လႊင့္သူမ်ားအသင္းေတြရဲ႕ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြတိုးတက္ဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အသင္းကိုတည္ေထာင္ခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ဒီအခမ္းအနားမွာ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းျပင္ဆင္ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး  အသင္းေအာက္မွာ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္း၊သတင္းပိုင္းစတဲ့သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ ေတြဖြဲ႔ၿပီး ဆပ္ေကာ္မတီ (သို႔) မိမိတို႔ကၽြမ္းက်င္ရာပညာရပ္အဖြဲ႔အစည္းေတြကေန ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္မႈမ်ားပိုမိုတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။  အရင္က ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္အင္အားကိုကန္႔သတ္ထားၿပီး ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ လုပ္ငန္းပိုမိုတုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ဒါရိုက္တာအဖဲြ႔၀င္ကို(၁၆)ဦးထိတိုးၿမွင့္သတ္မွတ္လုိက္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ေနာက္ပို္င္းမွာေတာ့ အသင္းအေနနဲ႔ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈဆုိင္ရာသင္တန္း ေတြကိုလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္သူမ်ားအသင္း ရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းအခမ္းအနားမွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးကတက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္သူမ်ားအသင္းဒီအသင္းကို (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအသင္း၀င္ (၁၆၀)ထိရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

Related News