မသန္စြမ္းသူေတြအေနနဲ႔အမ်ားနည္းတူ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိခံစားနုိင္ေစဖုိ႔အေရးပါတဲ႔ မသန္စြမ္းမႈအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းနဲ႔ မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြ ေပၚထြက္လာေစေရးေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ဒီဇင္ဘာ(၃)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန-၂(MICC-2)မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔အခမ္းအနားမွာ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကေျပာပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ နည္းပညာအကူအညီနဲ႔ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိ ရရွိေစဖုိ႔နဲ႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေစဖုိ႔အတြက္ Information, Communication, Technology Training Centerကုိဖြင့္လွစ္ျပီး သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါေတြအျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနနဲ႔နုိင္ငံ ေတာ္အစုိးရနဲ႔အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေထာက္ပ့ံတဲ႔ သင္တန္းေတြနဲ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ေတြမွာပါ၀င္နုိင္ ေရးမသန္စြမ္းမႈအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းကအေရးၾကီးတာေၾကာင့္ေပၚထြက္လာေစေရးေဆာင္ရြက္ေနတာလုိ႔ဒုတိယသမၼတကေျပာပါတယ္။ျမန္မာနုိင္ငံမွာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ မသန္စြမ္သူမ်ားဆုိင္ရာေ၀ါဟာရအသုံးအႏႈန္း လက္စြဲလမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိ ျပဳစုထုတ္ေ၀ျခင္းနဲ႔ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး နည္းဥပေဒတုိ႔ကုိ လက္ျပသေကၤတဘာသာစကားနဲ႔ထုတ္ေ၀ျခင္းေတြကုိေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ႔ပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘတ္ဂ်က္နွစ္ အတြင္း မသန္စြမ္းသူ (၁၂၈၅၅)ဦးကုိလည္ေကာင္း၊၂၀၁၈-၂၀၁၉(၆)လ ဘတ္ဂ်က္ကာလအတြင္း(၁၂၁၂၉)ဦးကုိ လည္းေကာင္း ေထာက္ပ့ံေပးနုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။၂၀၁၄ခုနွစ္လူဦးေရနွင္႔အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္းစာရင္းေတြအရ ျမန္မာနုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ (၂ဒသမ၃ )သန္းဟာ မသန္စြမ္းသူေတြျဖစ္ျပီးအဆုိပါ မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ (၅၂)ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ ေက်ာင္းမေနခဲ႔ရဘူးလုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News