သမ၀ါယမအသင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔မူ၀ါဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ မညီတဲ့အသင္းေတြကို အသင္းနည္းဥပေဒအရ သမ၀ါယမဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က စာရင္းရွင္းလင္းၿပီး ဖ်က္သိမ္း ႏိုင္တယ္လို႔ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး၊သစ္ေတာႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးဟံထြန္းက ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။ သမ၀ါယမအသင္းေတြဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္လိုေငြျပၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေတြ ေတာင္းခံေနတာေတြ႕ရွိရၿပီး ျပည္သူလူထု အတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္သလို ခံစားရတယ္လို႔ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းႏုိင္ကေျပာပါတယ္။

သမ၀ါယမအသင္းအမ်ားစုဟာ မူလရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းေတြမရွိသေလာက္ရွိေနၿပီး ေျမေနရာနဲ႔ အေဆာက္အဦအမ်ားစုကိုလည္း ငွားရမ္းထားတာကိုေတြ႔ေနရတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ သမ၀ါယမအသင္းေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ၊ ၀င္ေငြရရွိမႈေတြ၊ အသင္းရဲ႕ မူ၀ါဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ မညီတဲ့အသင္းေတြ၊ ဆိုင္ေတြကိုတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းႏုိင္က ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့တာပါ။

သမ၀ါယမ အသင္းေတြအေနနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔သမ၀ါယမဦးစီးဌာနဆီကေန ေတာင္းခံေနတာျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံေတာင္းခံျခင္းမရွိဘူးလို႔လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ မူ၀ါဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔မညီတဲ့အသင္းေတြကို  အသင္းဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားတဲ့ အသင္းသား (ဒါမွမဟုတ္)အသင္း၀င္ဦးေရ မျပည့္တာ၊ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္တာ၊ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔အညီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို မလုပ္ကိုင္တာ၊ မတည္ေငြမျပည့္စုံတာ၊ ေၾကြးၿမီေတြကို ေပးဆပ္ဖို႔အေျခအေနမရွိတာ၊ အသင္းရဲ႕ အရပ္ရပ္ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ေတာင္းဆိုေပးတာ၊ အျခားလုံေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ေပၚေပါက္တာစတာေတြကို  သမ၀ါယမအသင္းနည္းဥပေဒအရ သမ၀ါယမဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အသင္းနည္းဥပေဒပုဒ္မ (၂၅)ပါအေၾကာင္း အရပ္ရပ္ေပၚ ေပါက္ရင္ သက္ဆိုင္ရာသမ၀ါယမအသင္းကို စာရင္းရွင္းလင္းၿပီး ဖ်က္သိမ္းႏို္င္ေၾကာင္း၀န္ႀကီးကေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သမ၀ါယမအသင္းေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ အသင္းကပိုင္ဆိုင္တဲ့ေျမနဲ႔ အေဆာက္အဦေတြကိုငွားရမ္းတာ၊ အက်ိဳးတူေဆာင္ရြက္တာစတာေတြကို ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ရဲ႕ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ ကာလသတ္မွတ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုငွားရမ္းၿပီး အသင္း၀င္ေငြရေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ အသင္းေတြအေနနဲ႔ႏွစ္စဥ္ အသင္းရဲ႕ အသားတင္အျမတ္ေပၚမွာ အသင္းသားေတြရပိုင္ခြင့္ခြဲေ၀ေပးတာ၊ လက္ေဆာင္ေတြေပးတာ၊ အသားတင္အျမတ္ေငြ က်ပ္သိန္း(၂၀)ေက်ာ္ပါက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ဥပေဒအရ တြက္ခ်က္ၿပီး ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ခြန္ေတြထမ္းေဆာင္ၾကရတာလည္းပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News