အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ(အင္းစိန္)မွာ အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ႔ Myanmar UNEVOC(ယူနီေဘာ့ခ္) Centre မွာနည္းပညာနဲ႕သက္ေမြးပညာေရးေလ႔က်င့္ေရးသင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ(၃)ရက္ နဲ႔ (၄)ရက္တို႔မွာ ၿပဳလုပ္ေနတာၿဖစ္ပါတယ္။ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြၿဖစ္တဲ႔ ကေမာၻဒီးယား၊ သီရိလကာၤ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ စင္ကာပူ၊ တရုတ္၊ ကိုရီးယား စတဲ႔ႏိုင္ငံေတြမွာရွိတဲ႔ UNEVOC Centre မ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ နည္းပညာနဲ႔သက္ေမြးပညာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ေတြ႕ၾကံဳရတဲ႔အခက္အခဲေတြ၊စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီးေဆြးေႏြးမႈေတြၿပဳလုပ္ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

ပညာေရးက႑မွာ စဥ္ဆက္မၿပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ နည္းပညာနဲ႕သက္ေမြးပညာေရးက႑က အဓိကအေရးပါတဲ႔အခန္း က႑မွာပါ၀င္တာေၾကာင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ နည္းပညာနဲ႕သက္ေမြးပညာေရးက႑ကို အဆင္႔ၿမွင့္ႏိုင္ရန္ Myanmar UNEVOC Centre ကိုဖြင့္လွစ္ၿပီး အခုလိုေဆြးေႏြးပြဲေတြၿပဳလုပ္တာၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။လက္ရွိ ၿမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ UNEVOC ကြန္ရက္နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕နည္းပညာနဲ႔သက္ေမြးပညာေရးကို အရည္အေသြးတိုးၿမွင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ၿပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News