ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတုအင္ဂ်င္နီယာအသင္းမိတ္ဆက္မႈကို ဒီဇင္ဘာလ (၂)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၾကိဳ႕ကုန္းမွာရိွတဲ့ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတုအင္ဂ်င္နီယာအသင္းကို နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္နဲ႔ေက်ာင္းျပီးသြားတဲ့ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ျပီး  (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ အသင္းမွတ္ပံုတင္ရရိွခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသင္းကိုဖြဲ႔စည္းရတာက ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့  အစားအေသာက ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္၊စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြမွ ေရဆိုးေတြစြန္႔ပစ္မႈေတြကို တားဆီးတဲ့ေနရာမွာ ဓာတုနည္းပညာသံုးျပဳကာကြယ္နိုင္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတုအင္ဂ်င္နီယာအသင္းကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတုအင္ဂ်င္နီယာအသင္းအေနနဲ႔ လူမႈေရး၊ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာမွာလည္း မိ်ဳးဆက္သစ္ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာေတြ ထြက္ေပၚလာႏို္င္ေစရန္နဲ႔ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး သင္တန္းေတြ ၊ပညာသင္ဆုေပးအပ္တာေတြအျပင္ ျပင္ပႏိုင္ငံေတြကို ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတုအင္ဂ်င္နီယာအသင္းမွာ အသင္း၀င္ (၁၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး အသင္း၀င္မ်ားကို  လက္ခံလ်က္ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News