၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းရဲ႕ မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ “ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ရႈေထာင့္နယ္ပယ္စံု လူမႈဘ၀ဖူလံုေရးအစီရင္ခံစာ” ထုတ္ျပန္ေၾကညာတဲ့ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ရႈေထာင့္နယ္ပယ္စံု လူမႈဘ၀ဖူလံုေရးအစီရင္ခံစာကုိ ျပည္တြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ ၊ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး စတဲ့ က႑ေတြက အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီးျပည္နယ္အစိုးရေတြအေနနဲ႔ သိရွိဖုိ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တာပါ။ ယခုအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားတဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြကို အားသာခ်က္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ညီညြတ္မွ်တစြာတိုးတက္လာေရးဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ္လုိ႔ ဒီဇင္ဘာလ ၃ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဟိုတယ္ Max မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ရႈေထာင့္နယ္ပယ္စံု လူမႈဘ၀ဖူလံုေရး အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း အခမ္းအနားမွာ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။၂၀၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရနဲ႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ေကာက္ယူခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ အစီရင္ခံစာေတြကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္တုိင္းအဆင့္ နဲ႔ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆိုျပီး အဆင့္လိုက္ထုတ္ျပန္တာေတြလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရနဲ႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာဆန္းစစ္ထားတဲ႔ သုေတသနအစီရင္ခံစာ(၁၃)ေစာင္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္နုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးညီညီက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းဟာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေကာက္ယူ ခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News