ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနက  ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ရွင္းလင္းမႈ စီမံခ်က္အေနနဲ႔ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြကို တစ္လအတြင္းၿပီးစီးေအာင္ ရွင္းလင္း လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္လိုု႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနက တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ရပ္ကြက္ေပါင္း (၁၈)ရပ္ကြက္ရွိၿပီး ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ယခုရွင္းလင္းေနမႈမွာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သာဓုအေနာက္ရပ္ကြက္ကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန႔္ရွင္းေရးဌာနမွ ရွင္းလင္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ တစ္ရက္ကို ၀န္ထမ္းအင္အားအေယာက္(၅၀)နဲ႕ ထြက္ရွိတဲ့ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ေပၚမူတည္ၿပီး အမ်ားဆံုး ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား(၃)လမ္း ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ၾကတဲ့အခါ အမႈိက္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါေတြေပါက္ဖြားလာနိုင္တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕အခုလို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနက လာေရာက္လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့အတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္ၿပီး ရပ္ကြက္အတြင္း သန္႔ရွင္းမႈရိွလာတယ္လို႔ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူတစ္ဦးက အခုလိုေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနအေနနဲ႕ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ကတည္းက စီမံခ်က္ေရးဆြဲကာ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအမႈိက္သိမ္းဆည္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို မိုးမက်မီကာလမွာ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစဖို႕အတြက္ ေခ်ာင္းေတြေျမာင္းေတြအမႈိက္ရွင္းလင္းသိမ္းဆည္းေရး ေဆာင္ရြက္ၿပီး မိုးမက်မီကာလနဲ႔ မိုးတြင္းကာလေတြမွာေတာ့ ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ယခုလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕ေနာက္ေဖး လမ္းၾကားရွင္းလင္းမႈ ၿပီးစီးသြားရင္ေတာ့ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားစီမံခ်က္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ကေနစတင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေပါင္း (၆၂၇)ၾကားနဲ႔အမႈိက္တန္ခ်ိန္ေပါင္း တစ္ေသာင္းသံုးေထာင္ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာေတာ့ တစ္ေန႔ကို အမႈိက္တန္ခ်ိန္(၅၃)တန္သိမ္းဆည္းရရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News