ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္မွ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေခ်းေငြႏွစ္မ်ိဳးကို ႏို၀င္ဘာလ(၂၈)ရက္ကစၿပီး ထုတ္ေခ်းေပးေနတယ္လို႔ ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Union Financial Center မွာျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္က ထုတ္ေခ်းေပးမယ့္ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား တစ္ခုမွာ German Development Bank (Kfw)မွ တစ္ဆင့္ေခ်းေပးတဲ့ ေခ်းေငြကို (၈.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ားဆံုးသိန္း (၁၀၀၀)ထိ ေခ်းေပးသြားမွာလို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေခ်းေငြကို လုပ္ငန္းလည္ပတ္အရင္းအနွီးအတြက္အသုံးျပဳဖို႔ ေခ်းေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ျပန္ဆပ္ကာလကို တစ္နွစ္ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒုတိယေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားမွာ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္မွာ ျပည္သူေတြအပ္ႏွံထားတဲ့ အပ္ေငြမ်ားမွ အတိုးႏႈန္း (၁၃)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ထုတ္ေခ်းသြားမွာလို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေခ်းေငြကိုေတာ့ ကာလရွည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ စက္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူမႈ၊ လုပ္ငန္းပိုင္အိမ္၊ျခံေျမမ်ား၀ယ္ယူမႈအတြက္ ျပန္ဆပ္ကာလ (၅)ႏွစ္ သတ္မွတ္ ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ MAB ကထုတ္ေခ်းေပးမယ့္ ေခ်းေငြေတြကိုေတာ့ စာရြက္စာတမ္းပိုင္းလုိအပ္ခ်က္ေတြ၊ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကိုေလ်ာ့ခ်ေပးထားၿပီး လုပ္ငန္းကို ေလ့လာၿပီး သူ႔ရဲ႕၀င္ေငြထြက္ေငြေတြကို စီစစ္ထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။German Development Bank (Kfw)အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ကို ျမန္မာ့က်ပ္ေငြ (၁၀.၆)ဘီလံကို အတိုးႏႈန္း(၃.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ (၁၅)ႏွစ္သက္တမ္း ထုတ္ေခ်းေပးတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News