ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနွင့္ ျပည္သူမ်ားလုံျခဳံေဘးကင္းေစေရးကုိ ထိပါးေႏွာက္ယွက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္သမွ်ကုိ ထိေရာက္ေသာ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရး (Effective Counter-insurgency(အင္ဆာဂ်န္စီ) Operations )ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္တဲ့ အခ်က္အပါအ၀င္အခ်က္(၅)ခ်က္ကုိ နုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးကဇန္န၀ါရီလ(၁၉)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ နုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ့သတင္းေထာက္မ်ားနဲ႔လက္ဖက္ရည္၀ုိင္း အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံပြဲမွာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။နုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔တဲ႔ အခ်က္(၅)ခ်က္ထဲမွာ

 (၁) ျမန္မာနုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ နုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏အသက္အုိးအိမ္၊စည္းစိမ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္တာ၀န္ရွိသည္။(၂)မၾကာေသးမီက ေအေအေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔ကနယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ရဲစခန္းမ်ားကုိတုိက္ခုိက္ခဲ႔ျခင္းသည္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရက အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေပၚမ်ားစြာထိခုိက္ေစသည္။

 (၃)နုိင္ငံေတာ္အတြင္း ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကုိ ျမန္မာနုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ ႏွိမ္နင္းေရးကုိ တပ္မေတာ္က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

(၄) ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္၊နွင့္ရပ္ရြာတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကုိထိပါး ေႏွာက္ယွက္လာသည့္ ေအေအေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းနုိင္ေရးအတြက္နုိင္ငံေတာ္အစုိးရက တပ္မေတာ္သုိ႔ ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ညႊန္ၾကားထားျပီးျဖစ္သည္။

(၅)      ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးနွင့္ျပည္သူမ်ားလုံျခဳံေဘးကင္းေစေရးကုိ ထိပါးေႏွာက္ယွက္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္သမွ်ကုိ ထိေရာက္ေသာ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရး (Effective Counter-insurgency(အင္ဆာဂ်န္စီ) Operations)ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ခဲ႔ပါတယ္။

အဆုိပါေတြ႔ဆုံပြဲမွာ တပ္မေတာ္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဇန္န၀ါရီလ(၇)ရက္ကနုိင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ညိွႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမွာ နုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ မွာၾကားခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ျပီးထည့္သြင္းရွင္းလင္းခဲ႔မႈအေပၚ အစုိးရရဲ႕မွတ္ခ်က္ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ႔ရာ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံးေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးကဒါက Privileged(ပရစ္ဗစ္လစ္ဂ်္) Information ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားထင္ျမင္ခ်က္မေပးလုိပါဘူးလို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔ပါတယ္။

 

 

Related News