ျမန္မာ့လက္မႈအနုပညာအသင္းကဦးစီးျပီး တတိယအၾက္ိမ္ေျမာက္အသင္းသားစံုညီနွစ္ပတ္လည္ႏွင့္ နွင့္လက္မႈအနုပညာ ျပပဲြကို ဇန္န၀ါရီလ (၁၈)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ရွိ UMFCCI မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံလက္မႈအနုပညာအသင္း (Myanmar Art and Crafts Association) အသင္းသားစံုညီနွစ္ပတ္လည္ႏွင့္ နွင့္လက္မႈအနုပညာျပပဲြကို ျပဳလုပ္တာက မိမိနိုင္ငံနွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးေတြရဲ႕ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္မ်ား၊ ဓေလ့ထံုးထမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ လက္မႈအနုပညာပစၥည္းေတြ အရည္အေသြးျမင့္လာေစရန္၊  နိုင္ငံတကာမွအသိအမွတ္ျပဳတန္ဖိုးထားတတ္ေစရန္၊ ျမန္မာ့လက္မႈ အနုပညာ ပစၥည္းမ်ားကို စုစည္းျပီးျပည္တြင္းေစ်းကြက္ေရာင္းအား ျမွင့္တင္ေပးနိုင္ရန္္၊ နိုင္ငံတကာျပပြဲေတြကို သြားေရာက္ခင္းက်င္း ျပသေရာင္းခ်ေပးျခင္း ျဖင့္ ျပည္ပေစ်း ကြက္ကို ခ်ဲ႕ထြင္၀င္ေရာက္နိုင္ရန္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလက္မႈျပပြဲမွာ လာေရာက္ေရာင္းခ်တဲ့ လက္မႈပစၥည္းေတြက  တုိင္းရင္းသားခ်ည္ထည္မ်ား နွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား ၊ ေရႊထည္ ၊ ေငြထည္ ၊ ေၾကးထည္ပစၥည္းမ်ား ၊ ရိုးရာခ်ည္ထည္လြယ္အိတ္မ်ား ၊ သိုးေမြးေခါင္းစြပ္ဆြယ္တာမ်ား ၊ သစ္ထြင္းပန္းခ်ီကားမ်ား ၊ ေက်ာက္စိမ္းလက္ေကာက္ မ်ားနွင့္ အသံုး အေဆာင္မ်ား ၊ ၀ါးနွင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အသံုးအေဆာင္မ်ား ၊ ေကာ္္ဖီမစ္နွင့္ျပဳလုပ္တဲ့ျခင္းေတာင္းမ်ားနွင့္အသံုးအေဆာင္မ်ား ၊ ပုလဲပုတီးမ်ား အစရွိတဲ့ လူ႔ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုေရာင္းခ်ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာ့လက္မႈအနုပညာအသင္း (Myanmar Art and Crafts Association) ကို (၂၀၁၅)ခုနွစ္ကတည္းကစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News