သဘာ၀ေပါက္တဲ႔ ၀ါးပင္ေတြထက္ စနစ္တက်စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ႔ ၀ါးပင္ေတြက ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ေစ်းကြက္မွာ ပိုမိုၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
ၿပည္တြင္းမွာ ၀ါးစိုက္ပ်ိဳးၿခင္းကို ၿခံတြင္းစိုက္ပ်ိဳးၿခင္း၊ စီးပြားၿဖစ္စိုက္ပ်ိဳးၿခင္း၊ စနစ္တက်ေၿမယာအသံုးခ်ၿပီးစိုက္ပ်ိဳးၿခင္း နဲ႔ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္နဲ႔စိုက္ပ်ိဳးၿခင္းဆိုၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္(၄)မ်ိဳးကို က်င့္သံုးၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီလို စိုက္ပ်ိဳးနည္းေတြထဲမွာ စီးပြားၿဖစ္စိုက္ပ်ိဳးမႈကပိုမိုမ်ားၿပားၿပီး စီးပြားၿဖစ္စနစ္တက်စိုက္ပိ်ဳးထားတဲ႔ ၀ါးပင္ေတြကပဲ ေစ်းကြက္ကိုပိုမို ထိုးေဖာက္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။၀ါးပင္တစ္ပင္ရဲ႕သက္တမ္းကို( ၅)ႏွစ္သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရၿပီး (၅)ႏွစ္သက္တမ္းေက်ာ္သြားတဲ့ ၀ါးပင္ေတြက ကုန္ေခ်ာပစၥည္းေတြထုတ္လုပ္ရာမွာ ၾကာရွည္ခိုင္ခံ့ႏိုင္စြမ္းမရွိတာေၾကာင့္     အပင္သက္တမ္းခန္႔မွန္းလို႔မရတဲ႔ သဘာ၀ေပါက္၀ါးပင္ေတြကို ေစ်းကြက္မွာ ၀ယ္ယူမႈနည္းပါးတာၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိၿပည္တြင္းမွာ ၀ါးပင္ကေန လက္မႈပစၥည္းေတြၿဖစ္တဲ႔ ၀ါးပါေကး၊၀ါးၿခင္းေတာင္း၊ငါးဖမ္းပလိုင္း၊ေၿမသယ္ၿခင္း ေတြၿပဳလုပ္ၿပီး လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြၿဖစ္တဲ႔ ၀ါးမီးေသြးမႈန္႔၊ဆပ္ၿပာဆီ၊ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္နဲ႕ အစားထိုးေလာင္စာအၿဖစ္ကိုေတာ့ ၀ါးမီးေသြး စတာေတြ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီလိုထုတ္ကုန္ေတြထုတ္လုပ္ဖို႔အတြက္ ၀ါးပင္ေတြကို စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးထားၿပီး အပင္သက္တမ္း(၃)ႏွစ္ မွ (၅)ႏွစ္အတြင္းရွိတဲ႔ ၀ါးပင္ေတြကိုသာ အသံုးၿပဳၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။၀ါးပင္ရဲ႕သဘာ၀အရ ပိုးစားလြယ္ၿပီး ေဆြးၿမည္႔လြယ္တာေၾကာင့္ ယခင္က၀ါးပင္ကထုတ္လုပ္ထားတဲ႔ အသံုးအေဆာင္ကုန္ပစၥည္းေတြကို ယာယီအၿဖစ္သာအသံုးၿပဳၾကၿပီး ယခုအခါမွာ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားနဲ႔ စနစ္တက်ၿပဳၿပင္စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ႔ ၀ါးပင္ေတြက ထုတ္ကုန္ေတြကေတာ့ ႏွစ္(၂၀)မွ ႏွစ္(၅၀)အထိၾကာရွည္ခံတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News