ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၃)ရက္မွာက်ေရာက္မယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ားေန႔ ဂုဏ္ျပဳအႀကိဳလႈပ္ရွားမႈ ကာယစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲကို  ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၇) ရက္ကဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္(၁)မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီျပိဳင္ပြဲမွာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီ ဌာနလက္ေအာက္ရွိ မူႀကိဳေက်ာင္းေပါင္းစံု မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ားေန႔အႀကိဳကာယစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီဌာနလက္ေအာက္ရွိ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၃၀)ေက်ာင္းနဲ႔ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီဌာန အသိအမွတ္ျပဳကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေက်ာင္း (၃)ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၆၅၂)ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ကာယၿပိဳင္ ပြဲျပဳလုပ္ရတာက ကေလးေတြရဲ႕ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပင္လူမႈဆက္ဆံေရးမွာပူးေပါင္းပါ၀င္လာတက္ေစဖို႔ရည္ရြယ္ျပီး ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ကာယစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲမွာရိုးရိုးအေျပးၿပိဳင္ပြဲ၊ အာလူးေကာက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ အေရာင္ေရြးၿပိဳင္ပြဲ၊ အက်ီ၀တ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ လက္ဆင့္ကမ္းအေျပးၿပိဳင္ပြဲစတဲ့ၿပိဳင္ပြဲ(၅)မ်ိဳးပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ကေလးေတြရဲ႕မိဘေတြကေတာ့ ကေလးေတြ ကို အခုလို ကာယၿပိဳင္ပြဲေတြ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့အတြက္ ကာယ၊ဥာဏ၊ စာရိတၱ အပိုင္းေတြမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ားေန႔အႀကိဳကာယစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဆုရရွိခဲ့တဲ့ကေလးေတြကိုေတာ့ လာမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၃)ရက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ားေန႔ မွာ ဆုခ်ီးျမွင့္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News