၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမရခဲ့ေသာ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တို႔တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာေအာင္ ၄င္းျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အထူးကင္းလြတ္ခြင့္ေပး၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ သန္လ်င္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလြင္ကိုလတ္က ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာလည္း တုိင္းေဒသၾကီးၿပည္နယ္မွာရိွတဲ့ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကိုေမ႔ေလ်ာ့မထားဘူးအစိုးရအေနနဲ႔လည္း ဒီေမးခြန္းေတြကိုေၿဖတဲ့အခါမွာ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသၾကီးနွင့္ျပည္နယ္အစုိးရေတြက ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးနဲ႔ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈေတြတိုးတက္ ရရွိေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာကိုဒီလႊတ္ေတာ္ကေနတစ္ဆင့္ ျပည္သူေတြ ႀကားနာခြင့္ရေအာင္လို႔ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔သန္လ်င္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလြင္ကိုလတ္ ကေျပာပါ တယ္။

ကယားၿပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းၿပည္နယ္ရိွၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေနၿဖင့္စီးပြားၿဖစ္စတင္ေသာႏွစ္အပါအ၀င္တစ္ဆက္တည္း(၇)ႏွစ္အထိ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ခံစားခြင့္ရရိွမွာၿဖစ္ပါေႀကာင္း ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ႏိုင္ငံၿခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးဆက္ေအာင္ကၿပန္လည္ေၿဖႀကားခဲ့ပါတယ္။ကယားျပည္နယ္မွာက်င္းပခဲ့တဲ႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ရဲ႕အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေမလကစတင္ ျပီး ယေန႔အထိဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း (၁၁)ခုနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း (၁၂,၀၀၀) ကို ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ထို႔အၿပင္ကယားၿပည္နယ္အတြင္းမွာလည္းရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏံွလိုတဲ့ၿပည္တြင္းၿပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွလည္း ေလ့လာမႈမ်ားတင္ၿပမႈမ်ားရိွေနၿပီးဆက္လက္ခြင့္ၿပဳေပးသြားမွာၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အလားတူခ်င္းျပည္နယ္မွာရိွတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြဲ ကိုလည္းယခုႏွစ္မတ္လမွာဆက္လက္က်င္းပသြားမွာၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News