ျပည္တြင္းမွာ အာဟာရျပႆနာေတြကုိေလ်ာ႕နည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္႕ က႑ေပါင္းစုံ ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသားအာဟာရ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈဆုိင္ရာငါးနွစ္စီမံကိန္းကုိ ယခုနွစ္အတြင္းစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လုိ႕သိရပါတယ္။က႑ေပါင္းစုံပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသားအာဟာရဖြံ႕ျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ(၅)နွစ္စီမံကိန္းကုိ က်န္းမာေရးနွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနနဲ႕ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင္႕ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနတုိ႕ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာပါ။

ယခုစီမံကိန္းဟာ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ မိခင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားနွင္႕ အပ်ိဳေဖာ္၀င္အရြယ္မိန္းကေလးမ်ားမွာျဖစ္ပြားတတ္တဲ႔ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ႕ျခင္းေတြ၊ အာဟာရလြန္ကဲျခင္းေတြကုိ ေလ်ာ႕နည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး နုိင္ငံသားတုိင္း ပုိက်န္းမာကာ၊ပုိအလုပ္လုပ္နုိင္ျပီး နုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖုိ႕ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တာလုိ႕ သိရပါတယ္။က႑ေပါင္းစုံပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသားအာဟာရဖြံ႕ျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ(၅)နွစ္စီမံကိန္းအသိေပးညိွႏႈိင္းပြဲ အခမ္းအနား ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၇)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ Park Royal Hotelမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

အဆုိပါစီမံကိန္းကုိ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘ႑ာနွစ္ကေန (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘ႑ာနွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္အေနနဲ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၉၂၉) ဘီလီယံကုန္က်မယ္လုိ႕ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ (၅)နွစ္ေအာက္အရြယ္ ကေလးသူငယ္ေတြမွာ အရပ္အေမာင္းပုညွက္ျခင္း (တစ္နည္း) အားျဖင္႕ကာလတာရွည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ႔ျခင္းဟာ (၂၀၁၆)ခုနွစ္က စာရင္းေတြအရ ျမန္မာကေလးငယ္ (၁၄)သိန္း ေက်ာ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News