ပထမအၾကိမ္  ၾကားျဖတ္လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးဗဟုိေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ၾကားျဖတ္လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးဗဟုိေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကုိ မတ္လ(၁၁)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး ေကာ္မတီ၏ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြအပါအ၀င္ ဗဟုိေကာ္မတီမွာပါ၀င္တဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနေတြက တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ 

လာမည့္နုိ၀င္ဘာလမွာ ေကာက္ယူသြားမယ္ ၾကားျဖတ္လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာေကာက္ယူနုိင္ေရးအတြက္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနတဲ႔ ၀န္ၾကီးဌာနေတြနဲ႔ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းပါ၀င္ျပီးအၾကံညဏ္ေတြရယူဖုိ႔အတြက္ ဒီအစည္းအေ၀းကုိ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာလုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ၾကားျဖတ္လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာမွာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ႔အေနနဲ႔ ေကာက္ကြက္ေျမပုံေတြကုိ Update ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ပူးေပါင္းကူညီနုိင္ေရး၊ မုိဘုိင္းတက္ပလက္ေတြ အသုံးျပဳကာေကာက္ယူသြားမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ SIM Card ႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမွင့္ အင္တာနက္ရရွိေရး၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာမွာမုိဘုိင္း တက္ပလက္ေတြကုိ ေကာင္းမြန္စြာအသုံးျပဳနုိင္မဲ႔ လူငယ္ လူရြယ္ေတြကုိ ေခၚယူနုိင္ေရးနွင့္ စာရင္းေကာက္ယူရာမွာ အသုံးျပဳမယ့္ အသုံးစရိတ္မ်ား၊ အလွဴရွင္ ေခၚယူနုိင္ေရးစတာေတြ အပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူပုိမုိသိရွိနုိင္ေရးအတြက္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးတုိ႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၾကားျဖတ္လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးဗဟုိေကာ္မတီကုိ နုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးရဲ႕ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁၄/၂၀၁၉)နဲ႔ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ဇန္န၀ါရီလ၂၃ရက္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔တာလုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News